Συμμετοχή των καταναλωτών στην έρευνα και την καινοτομία για τα τρόφιμα

09-11-2022

Δύο ανοικτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), που στοχεύουν στην συμμετοχή του κοινού στα συστήματα τροφίμων, πρόκειται να επενδύσουν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με αυτό το στόχο. Οι προσκλήσεις άνοιξαν στις 20 Σεπτεμβρίου και απευθύνονται σε οργανισμούς και άτομα με σκοπό την ενίσχυση της δημόσιας δέσμευσης από τους καταναλωτές, για να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τος αλυσίδες τροφίμων και οι διατροφικές συνήθειες, να μειωθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και να επιταχυνθεί η μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.

Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν αποτελέσματα επεκτάσιμα στην έρευνα καταναλωτών τροφίμων. Συγκεκριμένα, η μία πρόσκληση (EIT Food Consumer Observatory Call) απευθύνεται σε οργανισμούς που θα εντοπίσουν σήματα και μοτίβα στην αλυσίδα των τροφίμων, συμβάλλοντας έτσι στην απόκτηση γνώσης σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Στη δεύτερη πρόσκληση (Proof of Concepts Call), το EIT Food αναζητά καινοτόμες ιδέες που δυνητικά έχουν μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, για την εμπλοκή του κοινού στις αλυσίδες των τροφίμων. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα βρίσκονται στο στάδιο της Απόδειξης της Ιδέας (Proof of Concept) με έμφαση στη τη διαφάνεια, τη συμπεριληπτικότητα και την ενημέρωση για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του δικτύου των τροφίμων.

Οι προτάσεις και στις δύο προσκλήσεις μπορούν να κατατεθούν στην πλατφόρμα του EIT Food Open Innovation Platform, μέχρι 15 Νοεμβρίου 2022.