Τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια από την ΕΕ για τον Ορίζοντα 2020 – Ορίζοντα Ευρώπη

05-05-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει πληθώρα διαδικτυακών σεμιναρίων απευθυνόμενα προς τους ενδιαφερόμενους των προγραμμάτων πλαίσιο Ορίζοντας 2020 – Ορίζοντας Ευρώπη, τους συντονιστές έργων καθώς και στα εθνικά σημεία επαφής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε τα εξής τέσσερα σεμινάρια για το διάστημα από 19 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2022. Σημειώνεται πως για την παρακολούθηση αυτών, δεν χρειάζεται εγγραφή.

Συγκριμένα:

  1. Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal?

Ημερομηνία: 19 Μάϊου 2022, μεταξύ 10:00- 12:00 (CET)

Αντικείμενο: Νέος τρόπος χρηματοδότησης έργων ο οποίος βασίζεται στην επιτυχή ολοκλήρωση των παραδοτέων/ αποτελεσμάτων των έργων και όχι στις πραγματικές επιλέξιμες δαπάνες που απαιτήθηκαν για την υλοποίησή τους.

Ιστότοπος εκδήλωσης: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (19 May 2022) (europa.eu)

Δείτε επίσης: Σεμινάριο: Lump Sum funding in Horizon Europe – Horizon Europe

2. Horizon Results Booster - steering research towards a strong societal impact

Ημερομηνία: 25 Μάϊου 2022, μεταξύ 10:00-12:30 (CET)

Αντικείμενο: Εργαλείο της ΕΕ για τη συστηματικότερη ανάδειξη των αποτελεσμάτων έργων που χρηματοδοτήθηκαν στον Ορίζοντα 2020 με σκοπό την περεταίρω διάχυση και αξιοποίησή τους.

Ιστότοπος εκδήλωσης: Info session on Horizon Results Booster – steering research towards a strong societal impact (25 May 2022) (europa.eu)3.

3. Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Agreement Preparation

Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2022, μεταξύ 9:30 - 13:00 (CET)

Αντικείμενο: Εκδήλωση απευθυνόμενη προς τους συντονιστές έργων που μόλις εγκρίθηκαν και βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης.

Ιστότοπος εκδήλωσης: Horizon Europe Coordinators' Day: Grant Agreement Preparation (15 June 2022) (europa.eu)

4. Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants

Ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2022, μεταξύ 10:00 - 12:00 (CET)

Αντικείμενο: Εκδήλωση απευθυνόμενη σε όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων του Ορίζοντα 2020 και χρειάζεται να γνωρίζουν βασικούς κανόνες για την ορθή αποτύπωση των δαπανών προσωπικού.

Ιστότοπος εκδήλωσης: Webinar session: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants (22 June 2022) (europa.eu)