Βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με την έξυπνη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας από την κοινότητα πρακτικής

28-07-2022

Στις 28 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια κοινότητα πρακτικής (community of practice) ενδιαφερομένων για τη συν-δημιουργία ενός κώδικα πρακτικής για την έξυπνη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας (intellectual property), στο πλαίσιο της πολιτικής ατζέντας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Δράση 7) «Αναβάθμιση της καθοδήγησης της ΕΕ για καλύτερη αξιοποίηση της γνώσης».
Η κοινότητα πρακτικής αριθμεί 178 μέλη μέχρι στιγμής, που αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας. Τα μέλη που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συνεισφέρουν σε αυτήν την -από κάτω προς τα πάνω- πρωτοβουλία, έχουν επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση πνευματικών περιουσιακών στοιχείων. Για αυτήν την άσκηση, η κοινότητα πρακτικής χωρίστηκε σε εννέα θεματικές υπο-ομάδες που διαρθρώνονται γύρω από τους τομείς που καλύπτονται από τον κώδικα πρακτικής. Τους τελευταίους έξι μήνες, τα μέλη ενθαρρύνθηκαν με σκοπό να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και τα παραδείγματά τους σχετικά με την έξυπνη χρήση των πνευματικών περιουσιακών στοιχείων, πέρα από τα παραδοσιακά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στις 24 Ιουνίου, η κοινότητα της πρακτικής παρέδωσε την τελική της συνεισφορά, η οποία αποτελεί τη βάση για ένα σχέδιο κώδικα πρακτικής που θα υποστεί περαιτέρω επεξεργασία και θα δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του 2022.
Αυτή η νέα εμπειρία συν-δημιουργίας εκτιμήθηκε πολύ θετικά τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα μέλη της κοινότητας της πρακτικής – που είναι ακόμα ανοιχτή στους νεοεισερχόμενους φορείς – που θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία να συνδεθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες με άλλους επαγγελματίες σχετικά με τη διαχείριση πνευματικών περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας και της καινοτομίας. Μια ομάδα σύνταξης, αποτελούμενη από εθελοντές από την κοινότητα, βοήθησε την Επιτροπή να διευθύνει τις συζητήσεις και να συγκεντρώσει τις συνεισφορές από τις υπο-ομάδες της.
Ο στόχος του κώδικα πρακτικής είναι να παρέχει συγκεκριμένες συμβουλές στους ενδιαφερόμενους φορείς Έρευνας & Καινοτομίας (Ε&Κ) μέσω συστάσεων και πρακτικών παραδειγμάτων για τον τρόπο αντιμετώπισης προκλήσεων που σχετίζονται με πνευματικά περιουσιακά στοιχεία στο τρέχον πλαίσιο Ε&Κ. Θα ενθαρρύνει τους φορείς Ε&Κ, ιδίως τους ερευνητές, να βελτιώσουν την αξιοποίηση της γνώσης τους και τις καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να τονώσουν την υιοθέτηση λύσεων για βιομηχανική εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Η εφαρμογή του κώδικα πρακτικής (code of practice) θα υποστηριχθεί από «παραδείγματα μάθησης μέσω της εμπειρίας» όπως περιλαμβάνονται στο Αποθετήριο Βέλτιστων Πρακτικών (Repository of Best Practices) της Πλατφόρμας Αξιοποίησης Γνώσης (Knowledge Valorisation Platform). Η πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών είναι μόνιμα ανοιχτή. Ορισμένα μέλη της κοινότητας της πρακτικής ή των οργανώσεων στις οποίες ανήκουν έχουν υποβάλει καλά παραδείγματα σχετικά με την έξυπνη διαχείριση πνευματικών περιουσιακών στοιχείων.

Μείνετε συντονισμένοι καθώς περισσότερες βέλτιστες πρακτικές θα δημοσιευτούν στο μέλλον στην Πλατφόρμα Αξιολόγησης Γνώσης, και εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να μοιραστείτε και τις βέλτιστες πρακτικές σας απαντώντας στη μόνιμη πρόσκληση για κοινοποίηση παραδειγμάτων (permanent call to share examples).