Βραβείο ΕΕ για τους “Πρωταθλητές Ισότητας των Φύλων”

20-09-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το βραβείο για τους «Πρωταθλητές Ισότητας των Φύλων», ένα νέο βραβείο που αναγνωρίζει ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς που έχουν επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εφαρμογή μέτρων για την ισότητα των φύλων.
Στόχος του βραβείου είναι να προωθήσει σχέδια και πολιτικές για την ισότητα των φύλων χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Πιο συγκεκριμένα το βραβείο αυτό θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει την απαίτηση να υπάρχουν Σχέδια Ισότητας των Φύλων (GEP) ως κριτήριο επιλεξιμότητας για τους οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας που υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.