Βραβείο ναυτιλίας CASSINI

26-10-2022

Σχεδόν 26 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων παράγονται στην Ευρώπη κάθε χρόνο και περίπου το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι πλαστικά. Το γεγονός αυτό προκαλεί ένα από τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, θέτοντας απειλές για την υδρόβια ζωή, τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της μόλυνσης των τροφίμων και του πόσιμου νερού και προκαλώντας και σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στις παράκτιες κοινότητες, τον τουρισμό και την αλιεία.
Ωστόσο, οι τεχνολογίες και τα δεδομένα τηλεπισκόπησης μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη χαρτογράφηση των συγκεντρώσεων πλαστικών, τον εντοπισμό εστιών και πηγών απορριμμάτων, την ανίχνευση υποδοχέων πιθανής πλαστικής ρύπανσης και μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική ανάπτυξη λύσεων καθαρισμού.
Για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κρίσης που προκύπτει απο τη ρύπανση των πλαστικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Βραβείο EIC Horizon και CASSINI για τις ψηφιακές διαστημικές εφαρμογές (HORIZON-EUSPA-2022-MARITIME-PRIZE) με στόχο την ανάπτυξη διαστημικών λύσεων για την παρακολούθηση και την εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης που προέρχεται από τα πλαστικά.
Το Βραβείο βασίζεται στο Διαστημικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Space Programme), το οποίο αποτελείται από πολλά εμβληματικά προγράμματα, όπως:
• Copernicus - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης
• Galileo - το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Global Navigation Satellite System, GNSS), που παρέχει βελτιωμένες πληροφορίες θέσης και χρονισμού με σημαντικές θετικές επιπτώσεις για πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες και χρήστες.
• EGNOS - η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επικάλυψης Γεωστατικής Πλοήγησης, που είναι το περιφερειακό δορυφορικό σύστημα αύξησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (satellite-based augmentation system, SBAS)