Το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρεί στον Ορίζοντα Ευρώπη και στο Copernicus

09-09-2023

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τη βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσαν την προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στον Ορίζοντα Ευρώπη και στο πρόγραμμα COPERNICUS αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2024.

HORIZON EUROPE

Ως προς το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορεί να συμμετέχει με την ιδιότητα της συνδεμένης χώρας (Associated Country status) από το πρόγραμμα εργασίας 2024 και έπειτα.

Συνεπώς, νομικές οντότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να συμμετέχουν στις προκήρυξεις του Ορίζοντα Ευρώπη επί ίσοις όροις σε σχέση με όλες τις επιλέξιμες χώρες και φυσικά θα προσμετρώνται στα ελάχιστα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Διευκρινήσεις:

- Το νέο αυτό status δεν θα ισχύσει για τις προκηρύξεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα εργασίας 2023 ανεξαρτήτως της καταληκτικής τους ημερομηνίας ή της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης επιχορήγησης.

- Οι νομικές οντότητες που θα συμμετάσχουν στις προκηρύξεις του προγράμματος εργασίας 2023 θα υπάγονται στο μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς και θα χρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό UK Horizon Financial Guarantee, με την προϋπόθεση πως η πρόταση οδηγηθεί σε Grant Agreement Preparation

- Το νέο status δεν θα επιφέρει καμία τροποποίηση σε υφιστάμενα έργα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COPERNICUS

Το Copernicus αποτελεί το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης με βάση δορυφορικά δεδομένα γεωσκόπησης και επίγεια (μη διαστημικά) δεδομένα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών υπηρεσιών  για την παρακολούθηση της Ξηράς, του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, την Ατμόσφαιρα και την Κλιματική Αλλαγή, τα οποία θα καλύπτουν την βρετανική επικράτεια. Για τις υπηρεσίες “on-demand”, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορεί να ενεργοποιεί την υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων Έκτακτης Ανάγκης ως εξουσιοδοτημένος χρήστης. Το πεδίο της Ασφάλειας θα εξαρτηθεί από επιμέρους διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΕΕ-ΗΒ.

Τέλος, επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις που διενεργούνται για το COPERNICUS και θα υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς όπως και οι αντίστοιχες νομικές οντότητες από τα κράτη – μέλη της ΕΕ. Εξαίρεση θα αποτελεί το άρθρο 24 του κανονισμού για το Διαστημικό Πρόγραμμα της Ένωσης, όπου δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή όταν οι δημόσιες συμβάσεις αφορούν ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του COPERNICUS: https://www.copernicus.eu/el

Επίσης, η ΕΕ εξέδωσε στην ιστοσελίδα της μια σειρά από σχετικές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον Ορίζοντα Ευρώπη και στο COPERNICUS: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_4373