Υπηρεσίες υποστήριξης βιώσιμων επενδύσεων μέσω της πρωτοβουλίας GREEN ASSIST

26-05-2023

Η Green Advisory Service for Sustainable Investments Support (GREEN ASSIST) είναι μια νέα συμβουλευτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της δράσης InvestEU, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη μιας σειράς από πράσινα επενδυτικά έργα με υψηλό αντίκτυπο. Τα έργα αυτά στοχεύουν σε τομείς του φυσικού κεφαλαίου και της κυκλικής οικονομίας, αλλά και σε μη περιβαλλοντικούς τομείς. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας GREEN ASSIST ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Οι φορείς υλοποίησης έργων, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλοι εταίροι των έργων μπορούν να επωφεληθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GREEN ASSIST, λαμβάνοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται από καθιερωμένη ομάδα («Roster of experts») ή, για συγκεκριμένες απαιτήσεις (π.χ. δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, εξειδικευμένες μελέτες), προσλαμβάνονται από άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της GREEN ASSIST βρίσκονται υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και της Ευρωπαϊκής Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (DG ENVIRONMENT). Οι συγκεκριμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν, μετά από αποδοχή σχετικού αιτήματος. Ορισμένες γενικές πληροφορίες προς επιχειρήσεις είναι διαθέσιμες στο σχετικό φυλλάδιο.