Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Εργασίας της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη για το 2023

20-12-2022

Η Σύμπραξη για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη, δημοσίευσε στις 19 Δεκεμβρίου το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2023 (AWP 2023), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Για την προκήρυξη του 2023 θα διατεθούν 215,5 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση ανταγωνιστικών κυκλικών βιο-βιομηχανιών στην Ευρώπη, που θα κατανεμηθούν σε 18 διαφορετικά topics. Τα 4 topics αφορούν σε εμβληματικές δράσεις καινοτομίας (Innovation Actions- Flagships), τα 7 topics αφορούν σε δράσεις καινοτομίας (Innovation Actions), τα 5 topics αφορούν σε δράσεις έρευνας και καινοτομίας (Research and Innovation Actions) και 2 topics αφορούν σε δράσεις υποστήριξης και συντονισμού (Coordination and Support Actions).

O προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της CBE-JU, κος Nicoló Giacomuzzi-Moore, ανέφερε ότι: «Για την επίτευξη των στόχων της, σύμπραξη CBE θα χρηματοδοτήσει έργα που ενισχύουν την κυκλικότητα και τη βιωσιμότητα. Κατά συνέπεια, η CBE JU θα συμβάλει σημαντικά στους κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030, ανοίγοντας το δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Τα χρηματοδοτούμενα έργα θα προωθήσουν την κυκλική και βιώσιμη παραγωγή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αυξάνοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.»

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας του 2023 βασίζεται στις στρατηγικές προτεραιότητες από το Στρατηγικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της CBE JU (SRIA). Αυτό το κατευθυντήριο έγγραφο αναπτύχθηκε από κοινού από τους δύο ιδρυτικούς εταίρους της CBE JU, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινοπραξία βιο-βασισμένων Βιομηχανιών, με την υποστήριξη του Γραφείου Προγράμματος και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της CBE JU. Το ετήσιο πρόγραμμα προκύπτει επίσης μέσα από τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυτικών εταίρων και της ομάδας CBE JU.

Η ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας θα πραγματοποιηθεί με υβριδική μορφή στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά, στις 20 Απριλίου 2023.  

Η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων θα ανοίξει μετά την εκδήλωση και η προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου 2023.