Ανασκόπηση του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας και κατάρτισης Euratom

20-12-2022

Το Ευρατόμ (Euratom Research and Training Programme – Euratom)  αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την κατάρτιση σχετικά με την ατομική ενέργεια. Εκτείνεται μεταξύ του 2021-2025 με στόχο τη συνεχή βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας, συμπληρώνοντας παράλληλα τους στόχους του Ορίζοντα Ευρώπη ως προς την ενεργειακή μετάβαση και την υλοποίηση του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη για τη σύντηξη.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την πενταετία ανέρχεται στα 1.38 δις ευρώ με την εξής κατανομή:

 • 583 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις έρευνας και ανάπτυξης στη σύντηξη
 • 266 εκατομμύρια ευρώ για την πυρηνική σχάση, ασφάλεια και ακτινοπροστασία
 • 532 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών

Βασικές ερευνητικές δραστηριότητες θα είναι η πυρηνική ασφάλεια, προστασία, ραδιενεργά απόβλητα, διαχείριση αναλωμένων καυσίμων, ακτινοπροστασία, ενέργεια σύντηξης, όπως και η διεύρυνση της έρευνας για εφαρμογές της ιοντίζουσας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής.

Μέρος των επικείμενων δραστηριοτήτων είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές με παράλληλη στήριξη της κινητικότητας των ερευνητών στον πυρηνικό τομέα, στο πλαίσιο των δράσεων “Marie Skłodowska-Curie (MSCA)” και της προκήρυξης “ERA Fellowships” του προγράμματος WIDERA.

Το πρόγραμμα εργασίας 2021-2022: Με προϋπολογισμό κοντά στα 150 εκατομμύρια, αναμένεται να χρηματοδοτήσει 32 έργα στις παρακάτω προκηρύξεις:

 • Recycling of spent nuclear fuel from light water reactors, 1 έργο
 • Advanced structural materials for nuclear applications, 1 έργο
 • European facility for nuclear research, 1 έργο
 • Towards a European nuclear competence area, 1 έργο
 • European Partnership for research in radiation protection and detection of ionising radiation, 1 έργο
 • Support for the Sustainable Nuclear Energy Technology Platform to address cross-sectoral challenges and non-power applications of ionising radiation, 1 έργο
 • Safety of operating nuclear power plants and research reactors, 7 έργα
 • Safety of advanced and innovative nuclear designs and fuels, 4 έργα
 • Development of tritium management in fusion and fission facilities, 1 έργο
 • Ηarmonised application of the international regulatory framework in waste management and decommissioning, 1 έργο
 • Cross-sectoral synergies and new applications of nuclear technologies, 5 έργα
 • Socio-economic issues related to nuclear technologies, 1 έργο
 • Safety of alternative nuclear fuel for VVER reactors, σε διαδικασία αξιολόγησης
 • Safe use and reliable supply of medical radionuclides, 1 έργο
 • Harmonisation of licensing procedures, codes and standards for future fission and fusion plants, 1 έργο

Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2025

Το πρόγραμμα εργασίας (WP) του  Euratom Research and Training Proramme για την περίοδο 2023-2025 αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές Ιανουαρίου του 2023. Οι προκηρύξεις του προγράμματος θα ανοίξουν στις 22.03.2023 και συνεπώς το διάστημα που θα προηγηθεί, θα διεξαχθεί και η επίσημη ημερίδα από την ΕΕ.