Χρήσιμες πληροφορίες για την υποβολή πρότασης στον Ορίζοντα Ευρώπη

10-12-2023

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, το European Research Executive Agency (REA) δημοσίευσε ένα άρθρο που περιλαμβάνει ένα συνοπτικό οδηγό με έξι (6) βασικές πληροφορίες για όποιον επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: κριτήρια επιλεξιμότητας, παρακολούθηση ημερίδων ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βασικά DOs και DON’Ts, καθώς και οριζόντια θέματα όπως έμφυλη ισότητα. Απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ, φορείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο, και βοηθά στην αποφυγή λαθών για μια επιτυχημένη πρόταση.