Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το διάδοχο του BBI-JU (Σύμπραξη Βιο-βασισμένων Επιχειρήσεων)

01-11-2021

Tags:

Στις 21 Οκτωβρίου 2021 το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα σύμπραξη για την Κυκλική Βιο-βασισμένη Ευρώπη (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking- CBE-JU) που αποτελεί το διάδοχο του BBI-JU, υιοθετώντας τη νομοθετική πρόταση για την ίδρυση κοινών συμπράξεων την περίοδο 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει την πρόταση μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου 2021, με αποτέλεσμα την έναρξη του CBE JU πριν το τέλος του 2021.


Η νέα σύμπραξη θα συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του BBI-JU, συμβάλλοντας στις κλιματικές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το CBE-JU αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία νέων συνεργασιών μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της βιομηχανίας, να αναπτύξει νέες τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν ευρέως και να μοχλεύσει ιδιωτική χρηματοδότηση που θα μεταφραστεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη.