Νέο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας για τα αέρια θερμοκηπίου

09-05-2022

Tags:

Εκτός από την καθοδήγηση και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επενδυτικά κεφάλαια, οι ερευνητές, οι καινοτόμοι φορείς και οι επιχειρηματίες που υποστηρίζονται από το EIC έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα του EIC για τα αέρια θερμοκηπίου (EIC GHG). Με το πρόγραμμα EIC GHG, προσφέρεται κατάλληλη υποστήριξη και τεχνογνωσία που απαιτείται για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την αποτελεσματική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, παράλληλα με τη συν-δημιουργία νέων πράσινων υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα EIC GHG είναι ένα ταξίδι προς την ουδετερότητα σε εκπομπές άνθρακα που προσφέρει πλήθος ευκαιριών από τις οποίες θα επωφεληθούν οι φορείς που υποστηρίζει το EIC. Οι φορείς που θα συμμετάσχουν, θα χρησιμοποιήσουν ένα νέο εργαλείο για την αξιολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα μιας εταιρείας και την πρόταση λύσεων για το μετριασμό του αποτυπώματος. Επίσης θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες συν-δημιουργίας και σε ομάδες εργασίας με εταιρείες, βιομηχανικές ενώσεις και άλλους φορείς καινοτομίας.

Το εργαλείο EIC GHG είναι το σημείο εκκίνησης για την εξέταση και την ανάπτυξη των πιο αποτελεσματικών λύσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την αξιολόγηση της στρατηγικής μιας εταιρείας για το κατά πόσο είναι συμβατή με τους στόχους της ΕΕ.

Το εργαλείο GHG επιτρέπει σε κάθε δικαιούχο του EIC να προσομοιώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των δραστηριοτήτων του στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος, δηλαδή τις ημερήσιες άμεσες εκπομπές GHG (π.χ. θέρμανση στο κτίριο, κατανάλωση καυσίμου οχημάτων) και έμμεσες εκπομπές (π.χ. κατασκευή πωλούμενων προϊόντων, επαγγελματικά ταξίδια, απόβλητα κ.λπ.). Μόλις αξιολογηθεί το αποτύπωμα άνθρακα για ένα έτος αναφοράς, το εργαλείο θα προτείνει μια σειρά τυπικών μέτρων μετριασμού ανάλογα με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Στη συνέχεια, θα είναι δυνατή η επιλογή των προτιμώμενων μέτρων και η δέσμευση για την εφαρμογή κάθε μέτρου τα επόμενα χρόνια. Ξεκινώντας από αυτά τα αποτελέσματα, οι δικαιούχοι μπορούν να εξετάσουν ή να προτείνουν καινοτόμα προϊόντα που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών για κάθε κατηγορία εκπομπών.