Νέες προκηρύξεις για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας (EIE)

07-02-2022

Δύο προκηρύξεις του προγράμματος Ευρωπαϊκά Συστήματα Καινοτομίας (EIE) ανοίξανε για υποβολή προτάσεων – οι προκηρύξεις CONNECT και SCALEUP.
Οι προκηρύξεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα με 12 εκατομμυρίων ευρώ, θα συμβάλουν σε ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας που είναι πιο βιώσιμο, ισχυρό και ολοκληρωμένο. Επιπλέον, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα υποστηρίξουν την επέκταση εταιρειών και ιδεών, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνουν την καινοτομία σε όλα τα οικοσυστήματα για την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων.

Η προκήρυξη SCALEUP

Οι δράσεις στο πλαίσιο του προορισμού SCALEUP επικεντρώνονται στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας του δικτύου εντός και μεταξύ των οικοσυστημάτων καινοτομίας με σκοπό την υποστήριξη των ευρωπαϊκών εταιρειών ώστε να διατηρήσουν καλύτερα την ανάπτυξή τους και να αποκτήσουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η προκήρυξη του EIE SCALEUP χρηματοδοτείται με 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι ανοιχτή για υποβολές προτάσεων μέχρι τις 10 Μαΐου 2022, 17:00 CET.

Η προκήρυξη CONNECT

Συνολικά, ο προορισμός CONNECT συμβάλλει στην ανάπτυξη συνδεδεμένων, χωρίς αποκλεισμούς και αποτελεσματικών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη. Βασίζεται στις υπάρχουσες δυνατότητες των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οικοσυστημάτων και προσελκύει νέους, λιγότερο εκπροσωπούμενους ενδιαφερόμενους, με στόχο να επιτύχει συλλογικές φιλοδοξίες απέναντι σε κοινωνικές προκλήσεις. Η προκήρυξη του EIE CONNECT χρηματοδοτείται με 7 εκατομμύρια ευρώ και είναι ανοιχτή για υποβολές προτάσεων μέχρι τις 10 Μαΐου 2022, 17:00 CET.