Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Περιφερειακές Κοιτίδες Καινοτομίας (Regional Innovation Valleys: RIV)

12-04-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Νέας Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Καινοτομία (New European Innovation Agenda), προκήρυξε μία πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις Περιφερειακές Κοιτίδες Καινοτομίας (Regional Innovation Valleys: RIV). Σκοπός αυτής της πρόσκλησης είναι η ενδυνάμωση και πρόοδος των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας και η σύνδεση όλων των ευρωπαϊκών αυτών περιφερειών, ώστε να αναδειχθούν οι πιο φλέγουσες κοινωνικές προκλήσεις στην Ευρώπη και η προαγωγή μίας ισχυρότερης συνοχής.

Οι RIVs έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη και την μείωση του περιφερειακού κατακερματισμού της. Έχει θέσει ως στόχο την ανάδειξη 100 περιφερειών, οι οποίες θα ενισχύσουν τον συντονισμό και την κατεύθυνση της έρευνας και καινοτομίας τους προς τις εθνικές επενδύσεις και πολιτικές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεργαστούν με ευρωπαϊκά προγράμματα καινοτομίας συμπεριλαμβάνοντας τις τεχνολογίες αιχμής, συνδέοντας τες με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία των RIVs θα εγκριθεί από την European Committee of the Regions και θα βασίζεται πάνω σε 180 εθνικές και περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης. Εάν η περιφέρεια σας θέλει να πάρει μέρος, θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου εδώ.