Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC): Ενημερωτικός Οδηγός

11-05-2022

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης και υποστήριξης για τις δράσεις του Ορίζοντα Ευρώπη, προχώρησε στην έκδοση ενημερωτικού οδηγού σχετικά με τις καινοτόμες δράσεις και τα νέα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης και υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European Innovation Council, EIC).

Με την προσθήκη των νέων εργαλείων και υπηρεσιών που περιγράφονται συνοπτικά στο σχετικό φυλλάδιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας είναι πλέον σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε όλο το φάσμα της καινοτομίας.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Εθνικά Σημεία Επαφής για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (Κ. Παπαδούλη, Π. Καρνιούρας).