Επισκόπηση των δράσεων Marie Skłodowska-Curie

21-12-2022

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) χρηματοδοτούν την πρωτοπόρα έρευνα και καινοτομία και εξοπλίζουν ερευνητές σε όλες τις φάσεις της σταδιοδρομίας τους με νέες γνώσεις και δεξιότητες, μέσω της διασυνοριακής κινητικότητας και της έκθεσης σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους. Οι δράσεις MSCA είναι ανοιχτές προς όλες τις θεματικές ενότητες, ενώ συμβάλλουν στην ενίσχυση του δυναμικού της Ευρώπης για έρευνα και καινοτομία, επενδύοντας:

  • Στην περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων για εξέχοντες ερευνητές,
  • σε δράσεις διεθνούς κινητικότητας για την υλοποίηση πρωτοπόρων συνεργατικών ερευνητικών έργων, αλλά και
  • στην ανάπτυξη διδακτορικών και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων ειδίκευσης υψηλής ποιότητας.

Η δημοσίευση του Προγράμματος Εργασίας των δράσεων MSCA για την περίοδο 2023-2024 πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2022 και προβλέπει συνολικά κονδύλια πάνω από 1,7 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση όλων των προαναφερθεισών δράσεων, με το μεγαλύτερο ποσοστό να δεσμεύεται για τη χρηματοδότηση διδακτορικών προγραμμάτων (προκηρύξεις MSCA Doctoral Networks: 434,8 εκατομμύρια ευρώ για το 2023 και 451,2 εκατομμύρια ευρώ για το 2024). Ακολουθεί η χρηματοδότηση μεταδιδακτορικών ερευνητών μέσω των υποτροφιών MSCA Postdoctoral Fellowships (260,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2023 και 270,8 εκατομμύρια ευρώ για το 2024). Μικρότερα ποσά είναι προϋπολογισμένα για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις MSCA COFUND (σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία 2023-2024), τις δράσεις MSCA Staff Exchanges (σχεδόν 160 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία 2023-2024) και τις δράσεις εξωστρέφειας MSCA & Citizens, που περιλαμβάνουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως οι European Researchers' Night και Researchers at Schools (15,4 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία 2023-2024). Τέλος, 2 εκατομμύρια ευρώ θα χορηγηθούν για τη χρηματοδότηση της νέας δράσης MSCA Feedback to Policy, που στοχεύει στην ανάδειξη της συμβολής των δράσεων MSCA και στη μεγιστοποίηση του αντικτύπου τους.
Το 2022 επέφερε σημαντικές εξελίξεις στις δράσεις MSCA. Διεθνείς πολιτικές εξελίξεις πυροδότησαν την άμεση ανταπόκριση της Επιτροπής, όπως η σύρραξη στην Ουκρανία που οδήγησε στη δημοσίευση της προκήρυξης MSCA4Ukraine για τη στήριξη εκτοπισμένων Ουκρανών ερευνητών. Η συγκεκριμένη προκήρυξη δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο με καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων τις 11 Νοεμβρίου. Συνολικά υποβλήθηκαν πάνω από 400 προτάσεις με φορείς υποδοχής από 28 χώρες. Εάν υπάρξει διαθεσιμότητα κονδυλίων, η ηλεκτρονική πύλη MSCA4Ukraine portal θα ξανανοίξει για υποβολή προτάσεων στις αρχές του 2023.
Επιπλέον, η παράταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ην. Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το Brexit δεν επέτρεψε στους φορείς του Ην. Βασιλείου να συμμετάσχουν το 2022 στην υλοποίηση έργων MSCA ως εταίροι προερχόμενοι από συνδεδεμένη χώρα στον Ορίζοντα Ευρώπη. Ωστόσο, ο αρμόδιος εθνικός φορέας (UKRI) παράτεινε την εγγύηση κάλυψης της συμμετοχής βρετανικών φορέων σε έργα του Ορίζοντα Ευρώπη ως τις 31 Μαρτίου 2023, συνεπώς θα συμπεριληφθούν στην εγγύηση και οι συμμετοχές βρετανικών φορέων σε έργα των προκηρύξεων MSCA COFUND 2022 και Staff Exchanges 2022, με προθεσμίες υποβολής προτάσεων στις 9 Φεβρουαρίου και 8 Μαρτίου αντίστοιχα.
Τέλος, οι δράσεις για την ενίσχυση των συνεργειών των δράσεων MSCA με άλλα μέρη του Ορίζοντα Ευρώπη, που ξεκίνησαν εντός του 2022 με τη δημοσίευση του οδηγού για τις συνέργειες μεταξύ των δράσεων MSCA και του EIT, αλλά και με την ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο των δράσεων MSCA για την Αποστολή “Restore our Ocean and Waters”, εντείνονται ενόψει του νέου έτους με την προσθήκη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για πρακτική άσκηση με τίτλο “the Next Generation Innovation Talents”, αλλά και με τις προκηρύξεις “EIC Pathfinder” στο Πρόγραμμα Εργασίας του 2023 του Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (EIC).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και μέσω του δικτύου των ΕΣΕ για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, MSCA-ΝΕΤ.