Διαδικασία Fast Track και πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου «Plug-in»

05-05-2022

Η διαδικασία Fast Track

Η διαδικασία Fast Track (ή απλά ‘Fast Track’) είναι μια καινοτομία του Ορίζοντα Ευρώπη που επιτρέπει στους φορείς χρηματοδότησης που διαχειρίζονται άλλα τμήματα του προγράμματος του Ορίζοντα Ευρώπη να υποβάλλουν προτάσεις απευθείας στο δεύτερο στάδιο υποβολής του EIC Accelerator με την προϋπόθεση της επανεξέτασης του υπό εξέλιξη έργου.
Οι υπάρχοντες φορείς χρηματοδότησης που υλοποιούν τη διαδικασία Fast Track είναι οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities, KICs) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology, EIT) για επιλεγμένα σχήματα χρηματοδότησης και το EISMEA για έργα του EIC Pathfinder και του Transition. Το 2022, σε πρώτη φάση, η κάθε Κοινότητα KIC μπορεί να προωθήσει έως 20 εταιρείες στη διαδικασία Fast Track.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία Fast Track παρέχονται στο Παράρτημα 4 του Προγράμματος Εργασίας του EIC, καθώς και στο έντυπο καθοδήγησης για φορείς χρηματοδότησης που υλοποιούν το Fast Track.

Πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου «Plug-in»

Το πιλοτικό εργαλείο «Plug-in» είναι μια καινοτομία του Ορίζοντα Ευρώπη που υπάγεται στο μηχανισμό του EIC Accelerator. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι αντίστοιχος της διαδικασίας Fast-track, με τη διαφορά ότι αφορά προτάσεις που προκύπτουν από υφιστάμενα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα.

Με το εργαλείο Plug-in, δεν απαιτείται απευθείας υποβολή πρότασης στην προκήρυξη της πρώτης φάσης (short application stage) του εργαλείου EIC Accelerator. Αντ’ αυτού, πραγματοποιείται αξιολόγηση του έργου (project review) σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο με στόχο την εκτίμηση καινοτομικής δυνατότητας ή ανάπτυξης στην αγορά, ώστε να αποφασιστεί εάν το έργο είναι κατάλληλο για στήριξη από το EIC Accelerator.

Η αξιολόγηση του έργου, που πραγματοποιείται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και χρηματοδότησης, πρέπει να υλοποιείται με βάση τα εξής χαρακτηριστικά:

• αντίστοιχα κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά ορίζονται στην πρώτη φάση υποβολής πρότασης (short application stage) στο EIC Accelerator, εστιάζοντας στη βασική ιδέα αυτής της πιθανής νέας δράσης.

• αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάβλητη αξιολόγηση των προτάσεων σύμφωνα με το Άρ. 48 του Κανονισμού Συμμετοχής στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης και χρηματοδότησης μπορεί να υποβάλλει το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των έργων στο EIC Accelerator, εάν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ο αιτών πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του EIC Accelerator,
  • Η πρόταση πληροί τα δύο πρώτα κριτήρια επιλεξιμότητας του EIC Accelerator (excellence, impact),
  • Η πρόταση προκύπτει από έργο που υποστηρίζεται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και χρηματοδότησης, και
  • Δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη χρηματοδότησης δραστηριοτήτων και δαπανών που πρέπει να υποστηριχθούν από το EIC Accelerator με την ήδη διατεθείσα επιχορήγηση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν για την προετοιμασία της δεύτερης φάσης υποβολής πρότασης (full application) στο EIC Accelerator εντός 12 μηνών από την αξιολόγηση του έργου. Προβλέπεται παροχή υποστήριξης μέσω της πλατφόρμας EIC AI platform, καθώς και υπηρεσίες καθοδήγησης. Οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν μια καταληκτική ημερομηνία υποβολής (cut-off date) από τις διαθέσιμες εντός του δωδεκαμήνου. Η αξιολόγηση και η διαχείριση των προτάσεων που υποβάλλονται κατά τη δεύτερη φάση υποβολής πρότασης στο EIC Accelerator και προέρχεται από το εργαλείο Plug-in γίνεται κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και στις υπόλοιπες διαδικασίες υποβολής προτάσεων.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων

Το φθινόπωρο του 2021, η Επιτροπή διόρισε μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες με τον Ορίζοντα Ευρώπη για την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου EIC Plug-in. Ο στόχος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ήταν να αξιολογήσει αυτά τα προγράμματα, τις σχετικές εθνικές ή περιφερειακές διαδικασίες αξιολόγησης και το κατά πόσον η αξιολόγησή τους είναι αντίστοιχη με την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του EIC Accelerator.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των προτάσεων για την πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου plug-in με βάση την εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σύντομα. Το εργαλείο Plug-in τέθηκε σε ισχύ το Σεπτέμβριο του 2021 και σε αυτό το διάστημα υποβλήθηκαν 52 προτάσεις από εθνικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν σύντομα μέσω της ιστοσελίδας του EIC Accelerator.