Η παγκόσμια προσέγγιση της Ευρώπης όσον αφορά την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας: στρατηγική, ανοικτή και με βάση την αμοιβαιότητα

24-05-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 18 Μαΐου ανακοίνωση σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση της έρευνας και της καινοτομίας, την ευρωπαϊκή δηλαδή στρατηγική διεθνούς συνεργασίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Με αυτήν τη στρατηγική, η ΕΕ προτίθεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη στήριξη των διεθνών συμπράξεων έρευνας και καινοτομίας και να προσφέρει καινοτόμες λύσεις για πιο πράσινες, πιο ψηφιακές και πιο υγιείς κοινωνίες.

Η προσέγγιση “Team Europe”

Η παγκόσμια προσέγγιση της έρευνας και της καινοτομίας επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευση της Ευρώπης για το επίπεδο παγκόσμιου ανοίγματος που απαιτείται για την προώθηση της αριστείας, τη συγκέντρωση πόρων για την επίτευξη επιστημονικής προόδου και την ανάπτυξη δυναμικών οικοσυστημάτων καινοτομίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ΕΕ θα συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης των θεμελιωδών αρχών και αξιών στην έρευνα και την καινοτομία, όπως είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ισότητα των φύλων, η ερευνητική δεοντολογία, η ανοικτή επιστήμη και η τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.

Η νέα στρατηγική βασίζεται σε δύο κύριους στόχους που συνδυάζονται ισορροπημένα. Πρώτος στόχος είναι ένα περιβάλλον έρευνας και καινοτομίας βασισμένο σε κανόνες και αξίες, και επίσης ανοικτό εξ ορισμού, βοηθητικό για τη συνεργασία ερευνητών και δημιουργών καινοτομίας σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο πολυμερών εταιρικών σχέσεων και για την εξεύρεση λύσεων σε παγκόσμιες προκλήσεις. Δεύτερος στόχος είναι η διασφάλιση αμοιβαιότητας και ισότιμων όρων ανταγωνισμού στη διεθνή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Για να επιτύχει τους στόχους της, η ΕΕ θα αναλάβει διάφορες δράσεις. Για παράδειγμα, θα στηρίξει τους ερευνητές και τις οργανώσεις τους, ώστε να συμβάλουν στην επιτάχυνση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, μεταξύ άλλων μέσω της φιλόδοξης «πρωτοβουλίας για την Αφρική» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», που θα ενισχύσει τη συνεργασία με τις αφρικανικές χώρες. Η Επιτροπή προτίθεται, επίσης, να παρουσιάσει κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των ξένων παρεμβάσεων που έχουν στόχο ερευνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα στηρίξουν τους οργανισμούς της ΕΕ στη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ακεραιότητας και της θεσμικής αυτονομίας.