Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Αποστολής “A Soil Deal for Europe”

27-04-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) παρουσίασαν στις 18 Απριλίου στις Βρυξέλλες το Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Αποστολής “A Soil Deal for Europe”. Το Μανιφέστο αποτελεί κομβικό σημείο για την επίτευξη των στόχων της Αποστολής και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για την εξυγίανση των εδαφών. Το Μανιφέστο συνιστά βασική δράση για την κινητοποίηση όλων των πιθανών εμπλεκόμενων προς την υλοποίηση των στόχων της Αποστολής. Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειες και δήμοι, επιχειρήσεις, σχολεία, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι οργανισμοί καλούνται να υπογράψουν το Μανιφέστο και να συμμετάσχουν ενεργά στην Αποστολή.

Η Αποστολή “A Soil Deal for Europe” έχει ως στόχο την εξυγίανση των αγροτικών και αστικών εδαφών της Ευρώπης μέχρι το 2030 μέσω της δημιουργίας 100 ζωντανών εργαστηρίων (living labs / πειράματα σε εδάφη), καθώς και “έργων – φάρων” (lighthouse projects / ανάδειξη καλών πρακτικών). Υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος - πλαισίου Ορίζοντας Ευρώπη και οι αντίστοιχες προκηρύξεις για το 2023 έχουν προθεσμία υποβολής στις 20 Σεπτεμβρίου.