Προκήρυξη από το EIT Health: EIT Health RIS Innovation Call

09-09-2022

Η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) του EIT Health χρηματοδοτεί έργα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη μέσω της προκήρυξης EIT Health RIS Innovation. Στόχος της προκήρυξης είναι να γεφυρωθεί το χάσμα στη χρηματοδότηση σε περιοχές της Ευρώπης με μέτριο ρυθμό ανάπτυξης, υποστηρίζοντας έργα στη φάση του proof-of-concept. Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε μία ή περισσότερες περιοχές ενδιαφέροντος, οι οποίες είναι οι εξής:

1. Brain and Mental Health

2. Infectious Diseases

3. Fostering Healthier Lives

4. Harnessing Real-World Data

Το ύψος της επιχορήγησης είναι έως 75.000 ευρώ και εκτός από χρηματοδότηση για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ή προϊόντων, προσφέρει υπηρεσίες mentoring, εκπαίδευσης και δικτύωσης.

Επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα κ.ά. με έδρα σε μία από τις επιλέξιμες χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) μπορούν  να υποβάλουν προτάσεις έως τις 12 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ένα έργο καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκεται στο στάδιο του proof-of-concept και συνεργασία με δύο τουλάχιστον φορείς (επιχείρηση και ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ίδρυμα) από την ίδια χώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις παρακάτω ενημερωτικές εκδηλώσεις (απαιτείται εγγραφή):

-RIS Innovation Call 2023 Webinar (14 Σεπτεμβρίου)

-RIS Innovation Training (12 και 19 Σεπτεμβρίου)