Προκήρυξη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ανώτατη Εκπαίδευση “Higher Education Initiative – ΗΕΙ ” του European Institute of Innovation and Technology (EIT)

08-02-2023

Η τρίτη προκήρυξη από το Higher Education Initiative (HEI) του European Institute of Innovation and Technology (EIT) πρόκειται να χρηματοδοτήσει 16 έργα με έως 750.000 ευρώ: έως 350.000 ευρώ για τη Φάση Ι (Μάιος – Δεκέμβριος 2023) και έως 400.000 ευρώ για τη Φάση ΙΙ (Ιανουάριος – Ιούλιος 2024). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα ανακοινωθούν τον Μάιο του 2023 και θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικανότητας για καινοτομία μέσω της ενσωμάτωσης της βαθιάς τεχνολογίας (deep tech). Επίσης, οι δράσεις τους θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την πρωτοβουλία Deep Tech Talent και να συμβάλλουν στην καινοτομία βαθιάς τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία Deep Tech Talent αφορά την εκπαίδευση τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ανθρώπων μέχρι το 2025 μέσω προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων  και ταλέντων με απώτερο στόχο την εξέλιξη του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης στα πεδία της βαθιάς τεχνολογίας όπως τα προηγμένα υλικά, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, τη ρομποτική, την αεροδιαστημική κ.ά.

Η πρωτοβουλία για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Higher Education Initiative) αποτελεί μία κοινή κοινότητα του EIT, η οποία συντονίζεται από το EIT RawMaterials και έχει ως στόχο την ενίσχυση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ώστε να αναπτύξουν ικανότητα για καινοτομία. Μέσω του HEI, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα λαμβάνουν τεχνογνωσία, καθοδήγηση, πρόσβαση στα οικοσυστήματα καινοτομίας του ΕΙΤ, καθώς και χρηματοδότηση ώστε να αναπτύξουν σχέδια δράσης για καινοτομία που θα συμπληρώσουν τις ανάγκες τους.