Σφραγίδα Αριστείας: Το σήμα ποιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε άριστες προτάσεις

26-10-2022

Η Σφραγίδα Αριστείας είναι ένα σήμα ποιότητας που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προτάσεις που έχουν αξιολογηθεί στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος και θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας του εν λόγω μέσου, αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Συνεπώς, αυτά τα έργα κρίνεται ότι αξίζουν χρηματοδότησης και ενδέχεται να λάβουν υποστήριξη από άλλες ενωσιακές ή εθνικές πηγές χρηματοδότησης.
Η Σφραγίδα Αριστείας αναγνωρίζει την αξία της πρότασης και βοηθά άλλους φορείς χρηματοδότησης να επωφεληθούν από την υψηλής ποιότητας διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής.
Το πιστοποιητικό αυτό παραθέτει βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόταση, την πρόσκληση και τον αιτούντα. Αποδεικνύει την ύπαρξη πολιτικής δέσμευσης, επιδεικνύοντας τις υπογραφές της Επιτροπής. Είναι μοναδικό, ασφαλές και ψηφιακά σφραγισμένο κατά της απάτης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντα Ευρώπη, του προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας της Ευρωπαικής Ένωσης έως και το 2027, η ποιότητα και ο αντίκτυπος της Σφραγίδας Αριστείας θα ενισχυθούν. Η υιοθέτηση της Σφραγίδας Αριστείας στα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων θα προωθηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων-πλαισίου Ε&Κ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Επι του παρόντος, η Σφραγίδα Αριστείας απονέμεται σε προτάσεις αναφορικά με τα ακόλουθα χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις του Ορίζοντα Ευρώπη:

EIC Accelerator
EIC Transition (μόνο μεμονωμένες υποψήφιες ΜΜΕ είναι επιλέξιμες για Σφραγίδα Αριστείας)
Mεταδιδακτορικές υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND
Teaming

Η Επιτροπή ξεκίνησε την πρωτοβουλία για την Σφραγίδα Αριστείας στα τέλη του 2015, οπότε το σήμα θα μπορούσε να απονεμηθεί κατά προτεραιότητα σε προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020:
EIC Accelerator Pilot (προηγούμενο εργαλείο για ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης ειδικής σφραγίδας αριστείας για έργα που σχετίζονται με τον κορωνοϊό και την Πράσινη συμφωνία (EU Green Deal)
Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) postdoctoral fellowships
Teaming
ERC Proof of Concept