Συμβολή της έρευνας αιχμής στην κατοχύρωση ρηξικέλευθων ανακαλύψεων

23-01-2023

Νέα μελέτη αναφέρει ότι πάνω από το 40% των έργων που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) κατέληξε σε ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία στη συνέχεια αναφέρθηκαν σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η μελέτη ανέδειξε τους τρόπους με τους οποίους η έρευνα αιχμής συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη.

Η μελέτη εξετάζει δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από 6.671 έργα ERC από όλα τα επιστημονικά πεδία, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2014 (ολόκληρη την περίοδο του Προγράμματος Πλαισίου FP7 και μέρος του Η2020). Η μελέτη προσπάθησε να απαντήσει το πώς και σε ποιο βαθμό οι ανακαλύψεις που περιγράφονται από τους επιχορηγούμενους του ERC σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενέπνευσαν νέες τεχνολογίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία κατατέθηκαν από εταιρείες και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που διεξήγαγαν τη μελέτη εντόπισαν 172.683 επιστημονικές δημοσιεύσεις που συνδέονται με αυτά τα έργα και 34.513 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι οποίες περιλαμβάνουν αυτές τις δημοσιεύσεις ως αναφορές στο τμήμα της βιβλιογραφίας. Επίσης, ανέλυσαν 1.550 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που αναφέρθηκαν απευθείας στο ERC από τους δικαιούχους, ως αποτέλεσμα 700 από τα 6.671 έργα του ERC.

Η πλειονότητα των αναφερόμενων δημοσιεύσεων από έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το ERC αφορούσε επιχορηγήσεις του FP7: περισσότερα από τα μισά (52%) από αυτά τα έργα αναφέρθηκαν από τουλάχιστον μία αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (έναντι 28,7% των έργων του Ορίζοντα 2020). Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι συνήθως χρειάζεται χρόνος για να επηρεάσει η επιστήμη την τεχνολογία και να προωθήσει την καινοτομία. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική υστέρηση μεταξύ των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και υποθέτοντας συγκρίσιμες τάσεις με αυτές που παρατηρούνται για τα έργα του FP7, ο αριθμός των αναφορών σε αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που συνδέονται με έργα ERC στον Ορίζοντα 2020 αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Τα έργα ERC στις βιοεπιστήμες είχαν περισσότερες πιθανότητες να ασκήσουν επιρροή στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (61% των έργων βιοεπιστημών αναφέρονται σε αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας), ακολουθούμενα από έργα στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (46%). Δεδομένης της τεχνικής φύσης της γνώσης που ενσωματώνεται στις κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφευρέσεις, το μερίδιο των έργων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που αναφέρονται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ήταν σημαντικά χαμηλό (7%).

Η μελέτη εντόπισε ότι οι αναφορές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε έρευνα που χρηματοδοτείται από το ERC συχνά διατρέχουν περισσότερα του ενός τεχνολογικά πεδία, επιβεβαιώνοντας την υπόθεση της ευρείας διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων αιχμής. Τα έργα στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική είχαν σημαντικό διεπιστημονικό αντίκτυπο στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας.