Συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO)

10-05-2022

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) υπέγραψαν στις 5 Μαΐου 2022 Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) για την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αυξάνοντας την υποστήριξη και την τεχνογνωσία προς Ευρωπαίους καινοτόμους φορείς και ΜΜΕ.
Για να ευδοκιμήσει η καινοτομία στην Ευρώπη, οι ιδέες και οι δημιουργίες των ανθρώπων, πρέπει να προστατεύονται μέσω των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, είναι συχνό φαινόμενο να υπάρχει κενό γνώσης που εμποδίζει τους καινοτόμους φορείς να επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα. Συνεργαζόμενοι στενότερα, το EIT και το EPO συμβάλουν στη διασφάλιση ότι η κοινότητα του EIT, το μεγαλύτερο οικοσύστημα καινοτομίας της Ευρώπης, υποστηρίζει την είσοδο νέων ιδεών στην αγορά, αλλά επίσης προστατεύει αυτές τις καινοτομίες και επενδύσεις.
Με τη θέσπιση ενός πλαισίου για στενή συνεργασία και διάλογο μέσω του Μνημονίου, τόσο το EPO όσο και το EIT θα συνεργαστούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών τους, ανταποκρινόμενοι γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και στις συνθήκες ενός δυναμικού παγκόσμιου συστήματος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Οι δύο οργανισμοί απολαμβάνουν ήδη μια εποικοδομητική συνεργασία από το 2018, με το EPO να συμμετέχει στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας των Κοινοτήτων Καινοτομίας (KICs) του EIT για τη Διανοητική Ιδιοκτησία και στο «Πάνελ Καινοτομίας» για την παροχή εξατομικευμένης εκπαίδευσης σε θέματα Διανοητική Ιδιοκτησίας. Έκτοτε, έχει προσφερθεί πρόσθετη στοχευμένη κατάρτιση σε διάφορα μέρη της Κοινότητας του EIT. Η Κοινότητα του EIT εισήχθη επίσης στο «δίκτυο PATLIB» για να αναζητήσει συνέργειες με το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομίας του EIT – ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση της καινοτομίας σε χώρες και περιοχές που θεωρούνται από τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας ότι έχουν μέτρια επίπεδα καινοτομίας.
Με το υπογεγραμμένο Μνημόνιο, το EPO και το ΕΙΤ συμφώνησαν να αναπτύξουν συγκεκριμένες δραστηριότητες, έργα και προγράμματα που θα υλοποιηθούν σε πνεύμα συνεργασίας και κοινής δέσμευσης. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να υποστηρίξει καινοτόμους φορείς και επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και οικονομική ανάπτυξη, καθώς και να προωθήσει μια σύγχρονη κουλτούρα Διανοητική Ιδιοκτησίας στην Ευρώπη μεταξύ ερευνητών, καινοτόμων και επιχειρηματιών, βελτιώνοντας πρόσβαση στο ευρωπαϊκό σύστημα IP.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.