Συμβουλές για την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων κατά την υποβολή προτάσεων

16-11-2021

Λόγω των πρόσφατων τεχνικών προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά την υποβολή προτάσεων μέσω του Funding & Tenders Portal, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει  τις παρακάτω ενέργειες (tips) για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.

  • SUBMIT a (next to) final version of your proposal SEVERAL DAYS BEFORE THE DEADLINE
  • AVOID editing (your part of) the proposal with MORE THAN ONE USER from your organisation at the same time! 
  • DO NOT edit the proposal in MORE THAN ONE BROWSER TAB/WINDOW at the same time! 
  • SAVE your changes FREQUENTLY! No data is saved until you click on SAVE. 
  • DO NOT USE file names containing SPECIAL CHARACTERS for files you upload. Only alphanumerical characters: A-Z, a-z, 0-9, _ (underscore), - (dash), . (dot) or space are allowed. 
  • DO NOT ENCRYPT or DIGITALLY SIGN your PDF files. 
  • DOUBLE-CHECK AFTER UPLOAD of files whether they can be opened without problems.