Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακόπτει τη χρηματοδότηση για έργα Ορίζοντα Ευρώπη και  Erasmus, σε 21 Πανεπιστήμια της Ουγγαρίας

13-01-2023

Για περισσότερους από 30 ανώτατους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς της Ουγγαρίας διακόπηκε η χρηματοδότησή τους από τα προγράμματα Ορίζοντας Ευρώπη και Erasmus, λόγω ανησυχίας για παραβιάσεις του κανόνα δικαίου στη χώρα. Η παύση της χρηματοδότησης, στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά την λειτουργία των οργανισμών ως ιδρύματα δημοσίου καταπιστεύματος και γίνεται λόγω μη εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Από το 2021, η Ουγγρική κυβέρνηση πήρε υπό τον έλεγχο της το καταπίστευμα 34 οργανισμών. Αυτό ήταν συνέχεια μίας σειράς βημάτων της κυβέρνησης, ώστε να δημιουργήσει έναν οργανισμό-ομπρέλα ο οποίος να ελέγχει πάνω από 500 ιδρύματα -μεταξύ άλλων, τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της χώρας. Το ίδιο έτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προσθέσει ένα επιπλέον μέτρο (RRF) για την προστασία του προϋπολογισμού της, σε περιπτώσεις που εθνικές νομοθεσίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να αποτελέσουν ρίσκο στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογώντας το σχέδιο της Ουγγαρίας και με βάση το RRF, αποφάνθηκε ότι δεν πληροί τα κριτήρια ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση σε αυτούς τους οργανισμούς. Η αξιολόγηση περιλάμβανε συγκεκριμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις και ορόσημα του RRF τα οποία θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ουγγρική κυβέρνηση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ενδυναμωθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας και επομένως να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις αυτές θα βελτίωναν την αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας με την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προώθηση των ανταγωνιστικών δημοσιών συμβάσεων και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι οι τρέχουσες συμβάσεις έργων στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη και του Erasmus δεν θα επηρεαστούν, αλλά οι μελλοντικές από τις 15 Δεκεμβρίου 2022 και έπειτα, έχουν ανασταλεί.