Τροποποίηση – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Επένδυσης Καινοτομίας, Interregional Innovation Investment (I3)

25-09-2022

Τα κείμενα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έχουν αλλαχθεί μέσω τροποποίησης. Η αλλαγή αυτή έγινε προκειμένου να διευκρινιστούν καλύτερα οι δραστηριότητες της πρόσκλησης και στα δύο σκέλη (1 και 2α).
Συγκεκριμένα, η εν λόγω τροποποίηση απλοποιεί και διευκρινίζει και τα δύο κείμενα της πρόσκλησης και προσθέτει ορισμένες επεξηγήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων για το σκέλος 1 και 2α (18 Οκτωβρίου 2022) δεν έχει αλλάξει.
Τα κύρια σημεία που περιλαμβάνονται στη τροποποίηση της πρόσκλησης είναι τα ακόλουθα:
• Περαιτέρω επεξήγηση σχετικά με τις επιλέξιμες/μη επιλέξιμες δραστηριότητες και την επιλεξιμότητα σχετικά με τη σύνθεση των κοινοπραξιών
• Οι επιστολές που ενημερώνουν τους αιτούντες θα σταλούν μόνο μετά την αξιολόγηση του δεύτερου σταδίου
• Διευκρίνιση για το σκοπό/υποβολή της επιστολής προσυπογραφής
Το πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Επένδυσης Καινοτομίας (I3), χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αποτελεί μια ευκαιρία για την υποστήριξη των επενδύσεων σε εταιρίες, με στόχο την ωρίμανση καινοτομιών (TRL 6-9) και την αναμόρφωση των διαπεριφερειακών αλυσίδων αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα I3 είναι μια ευκαιρία για τις λιγότερο ανεπτυγμένες/εξόχως απόκεντρες/ μεταβατικές περιφέρειες της ΕΕ να μπορέσουν να φτάσουν τις πιο ανεπτυγμένες.
Οι προκηρύξεις ανοίγουν για δύο σκέλη:
• Το σκέλος 1 εστιάζει στην επένδυση σε διαπεριφερειακά έργα καινοτομίας σε περιφέρειες της ΕΕ
• Το σκέλος 2α εστιάζει στην αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες/απομακρυσμένες/μεταβατικές περιφέρειες της ΕΕ με σκοπό να συμμετέχουν σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.