Δημοσίευση της προκήρυξης «ERC Advanced Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC)

20-05-2021

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη «ERC Advanced Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) με προϋπολογισμό 626 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 31 Αυγούστου 2021 (17:00:00, Brussels time).
H προκήρυξη απευθύνεται σε κορυφαίους ενεργούς ερευνητές με αναγνωρισμένο ιστορικό ερευνητικών επιτευγμάτων κατά τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εξαιρετικοί ηγέτες όσον αφορά την πρωτοτυπία και τη σημασία των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων ενώ δεν προβλέπονται ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις.
Το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης είναι 2.500.000 ευρώ για μια περίοδο 5 ετών ενώ η χρηματοδότηση μειώνεται pro rata temporis για προτάσεις μικρότερης διάρκειας. Υπάρχει η δυνατότητα αίτησης χρηματοδότησης επιπλέον ποσού ύψους 1.000.000 ευρώ στις προτάσεις, για να καλυφθούν επιλέξιμες αρχικές δαπάνες («start-up costs») για:
-τη μετακίνηση των κύριων ερευνητών (Principal Investigators) στην ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα από άλλες χώρες
-την αγορά κύριου εξοπλισμού
-την πρόσβαση σε μεγάλες υποδομές
-για την κάλυψη εξόδων για τη διεξαγωγή πειραματικής ή επιτόπιας έρευνας, με την εξαίρεση του κόστους προσωπικού.
Η επιπλέον χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε αναλογική μείωση- pro rata temporis- για προτάσεις μικρότερης διάρκειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αιτούμενη κοινοτική χρηματοδότηση υπόκειται σε αξιολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις παρακάτω ιστοσελίδες για να αναζητήσουν όλα τα σχετικά έγγραφα (guidance documents) της προκήρυξης:

ERC Work Programme 2021

Information for Applicants