Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας εγκαινιάζει μία νέα πρωτοβουλία υποστήριξης

23-02-2021

Tags:

Στις 15 Φεβρουαρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας εγκαινίασε ένα δίκτυο υποστήριξης, που θα επικεντρώνεται στις χώρες, όπου τα επίπεδα συμμετοχής και επιτυχίας σε προκηρύξεις του ERC δεν είναι ακόμη ικανοποιητικά.
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα τοπικά και περιφερειακά γραφεία υποστήριξης σε αυτές τις χώρες δυσκολεύονται να εντοπίσουν κατάλληλους διεθνείς εμπειρογνώμονες για να προφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στους συμμετέχοντες σε έργα ERC.
Η νέα πρωτοβουλία στοχεύει να εντοπίσει δικαιούχους του ERC, αλλά και παλιότερους αξιολογητές, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, με στόχο την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών δομών που λειτουργούν τοπικά και υποστηρίζουν συμμετέχοντες σε ERC έργα.