Ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης για τα κόστη στα έργα Ορίζοντα 2020

23-12-2021

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εταίρους έργων Ορίζοντα 2020. Στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση των κανόνων που διέπουν τις αναφορές και τις δηλώσεις εξόδων και η αποφυγή των συνηθέστερων λαθών. Περιλαμβάνονται ερωτήσεις για βασικές κατηγορίες όπως κόστος προσωπικού, εξοπλισμού κ.ά. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.