Η ενσωμάτωση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών στο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020

22-12-2023

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τελική έκθεση παρακολούθησης (monitoring report) που παρουσιάζει την αξιολόγηση σχετικά με την ενσωμάτωση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών (Social Sciences and Humanities, SSH) στο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020.  Η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα έρευνας και καινοτομίας έχουν αποδώσει ποσοτικά και ποιοτικά στην ενσωμάτωση των SSH στους τρεις πυλώνες του Ορίζοντα 2020.

Eπίσης, παρουσιάζονται και άλλα στοιχεία, όπως η συνολική χρηματοδότηση που έλαβαν οι συμμετέχοντες των συγκεκριμένων επιστημών, η επίδοση των συμβαλλόμενων φορέων καθώς και ποιες χώρες συμμετείχαν ως συντονιστές και ως συμμετέχοντες. Τα ευρήματα της έκθεσης αποτελούν μια  στην ουσία προετοιμασία της μεθοδολογίας παρακολούθησης της ενσωμάτωσης των SSH στον Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027).