Ορισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων της CBE JU με ορίζοντα το 2030

17-06-2022

Tags:

Οι ιδρυτικοί εταίροι της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking, CBE JU), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κοινοπραξία Βιο-βασισμένων Βιομηχανιών, καθόρισαν τις προτεραιότητες της Σύμπραξης για την περίοδο 2022-2030 στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της CBE JU (Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA).

Βασική προτεραιότητα της Σύμπραξης είναι η προώθηση της βιο-βασισμένης καινοτομίας, εστιάζοντας στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και τη στήριξη των τοπικών οικονομιών. Η εφαρμογή του Στρατηγικού Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί μέσω των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας της CBE JU.

Η αποστολή της CBE JU είναι να προωθήσει μια ανταγωνιστική βιοοικονομία για ένα βιώσιμο μέλλον. Η Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτήσει έργα που παρέχουν καινοτόμες βιο-βασισμένες λύσεις - υλικά και προϊόντα από απόβλητα και βιομάζα με καινοτόμο, βιώσιμο και κυκλικό τρόπο.

Η δράση της CBE JU υποστηρίζεται από τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοοικονομία και συμβάλλει στη δέσμευση της ΕΕ να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η CBE JU αναμένεται να προσφέρει καινοτόμες βιο-βασισμένες λύσεις, οι οποίες θα:

  • Μειώνουν την εξάρτηση της Ευρώπης από ορυκτούς πόρους
  • Υποστηρίζουν την επίτευξη των κλιματικών στόχων
  • Καταπολεμούν τη ρύπανση
  • Προστατεύουν και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα
  • Διασφαλίζουν μια δίκαιη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, η οποία θα προστατεύει τους εργαζόμενους, τις κοινότητες, τις χώρες και τις περιφέρειες, επιδιώκοντας παράλληλα την επίτευξη των κλιματικών στόχων

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τη CBE JU θα βασίζονται στην κλιμακωτή χρήση βιώσιμης προέλευσης βιο-βασισμένων πρώτων υλών. Αυτό σημαίνει ότι τα έργα θα έχουν ως βασικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση της ήδη επεξεργασμένης βιομάζας τουλάχιστον για άλλη μια φορά, είτε για υλικούς είτε για ενεργειακούς σκοπούς. Η ίδια η βιομάζα περιλαμβάνει οργανικά απόβλητα, υπολείμματα και παραπροϊόντα άλλων διεργασιών.

Η SRIA προτείνει μια στρατηγική για τη λειτουργία της CBE JU που αποτελείται από τρεις κύριους στόχους:

  • Επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε βιο-βασισμένα προϊόντα
  • Επιτάχυνση της ανάπτυξης αγοράς για υφιστάμενες ώριμες και καινοτόμες λύσεις που βασίζονται σε βιο-βασισμένα προϊόντα
  • Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής απόδοσης βιομηχανικών συστημάτων που βασίζονται σε βιο-βασισμένα προϊόντα

Οι χώρες και περιφέρειες με μεγάλο αναξιοποίητο δυναμικό για ανάπτυξη βιο-βασισμένων βιομηχανιών αναμένεται, ειδικότερα, να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της CBE JU, καθώς η Σύμπραξη θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση των πρωτογενών τομέων της ξηράς και της θάλασσας στην Ευρωπαϊκή βιοοικονομία.