Η πρώτη προκήρυξη της Σύμπραξης Κυκλικής και Βιο-βασισμένης Ευρώπης προσέλκυσε 125 προτάσεις

26-09-2022

Το Γραφείο Προγράμματος του CBE JU έλαβε 125 προτάσεις κατά την πρώτη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων (22 Σεπτεμβρίου 2022). Οι συμμετέχοντες φορείς στις προτάσεις έχουν αιτηθεί χρηματοδότηση πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το 2022 που ήταν 120 εκατομμύρια ευρώ. Η αξιολόγηση των προτάσεων για τα προτεινόμενα έργα θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2022 και οι αιτούντες θα λάβουν τα αποτελέσματα της πρόσκλησης έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2023. Αυτή η πρώτη πρόσκληση του CBE JU περιλάμβανε 12 θεματικές ενότητες σχετικά με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας στην κυκλική βιο-βασισμένη ευρωπαϊκή βιομηχανία.


Οι υποβληθείσες προτάσεις κατανέμονται ανά θεματολογία ως εξής:

Topic IDTopic nameNumber of proposals submittedBudget requested
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular bio-based products5 proposals€ 25.9 million
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02Cooperative business models for sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas2 proposals€ 9.9 million
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-03Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks5 proposals€ 28.4 million
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04Co-processing of mixed bio-based waste streams4 proposals€ 22.7 million
HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery6 proposals€ 71 million
HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02Alternative sources for high added value food and/or feed ingredients4 proposals€ 27.7 million
HORIZON-JU-CBE-2022-R-01High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements16 proposals€ 72.2 million
HORIZON-JU-CBE-2022-R-02Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives26 proposals€ 110.7 million
HORIZON-JU-CBE-2022-R-03Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures15 proposals€ 66 million
HORIZON-JU-CBE-2022-R-04Proteins from alternative and unconventional sources26 proposals€ 115.6 million
HORIZON-JU-CBE-2022-R-05Sustainable fibres biorefineries feedstock9 proposals€ 39.3 million
HORIZON-JU-CBE-2022-S-01Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks7 proposals€ 16.5 million