Ευρωπαϊκό Βραβείο για Πρωταθλητές Ισότητας των Φύλων

20-07-2022

Στις 14 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάνσαρε το Ευρωπαϊκό Βραβείο για Πρωταθλητές Ισότητας των Φύλων (EU Award for Gender Equality Champions), ένα νέο βραβείο που αναγνωρίζει ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς που έχουν πέτυχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην εφαρμογή μέτρων για την ισότητα των φύλων.

Αυτό το νέο βραβείο έχει σκοπό να προωθήσει σχέδια και πολιτικές ισότητας των φύλων χωρίς διακρίσεις, στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (European Research Area, ERA). Επίσης, θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει την απαίτηση να υπάρχουν Σχέδια Ισότητας Φύλων ως κριτήριο επιλεξιμότητας για τα Ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους Ερευνητικούς οργανισμούς που κάνουν αίτηση στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Αίτηση συμμετοχής στην πρώτη έκδοση του νέου Ευρωπαϊκού Βραβείου για τους Πρωταθλητές Ισότητας των Φύλων, μπορούν να υποβάλουν Ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικοί οργανισμού από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή χώρες σχετιζόμενες με τον Ορίζοντα Ευρώπη, μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2022.

Κατηγορίες του βραβείου και έπαθλα

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες βραβείων :

  • Sustainable Gender Equality Champions: Οργανισμοί που μπορούν να επιδείξουν ένα σημαντικό και διαρκές ιστορικό δραστηριότητας και ένα υψηλό επίπεδο επιτευγμάτων μέσω της εφαρμογής του Σχεδίου Ισότητας Φύλων
  • Newcomer Gender Equality Champions: Οργανισμοί που πρόσφατα ξεκίνησαν να υλοποιούν ένα Σχέδιο Ισότητας Φύλλων και μπορούν να επιδείξουν την μεγαλύτερη πρόοδο στην εφαρμογή του και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα
  • Inclusive Gender Equality Champions: Οργανισμοί που έχουν αναπτύξει το πιο καινοτόμο Σχέδιο Ισότητας Φύλων χωρίς διακρίσεις, που αντιμετωπίζει τομές με άλλες κοινωνικές κατηγορίες, όπως είναι η εθνικότητα, η κοινωνική καταγωγή, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου(LGBTI+)  ή η αναπηρία

Τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. Συνολικά θα απονεμηθούν 4 βραβεία, με δύο νικητές για την κατηγορία 1, και από έναν νικητή για τις κατηγορίες 2 και 3. Κάθε νικητής θα βραβευτεί με 100.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ερωτήσεων, μπορείτε να επικοινωνήστε με : REA-HE-GENDER-CHAMPIONS@ec.europa.eu