Ανοιχτές προκηρύξεις στη θεματική του WIDERA: ERA Chairs και Excellence Hubs

28-09-2023

Οι προκηρύξεις Widening, ERA Chairs και Excellence Hubs είναι ανοιχτές από σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2023, για την υποβολή προτάσεων. Και οι δύο αποτελούν μέρος του προγράμματος WIDERA του Ορίζοντα Ευρώπη, που στοχεύει στη σύγκλιση των επιδόσεων στην έρευνα και την καινοτομία όλων των χωρών που απαρτίζουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
Πιο συγκεκριμένα:
ERA Chairs: Στόχος είναι η επίτευξη ερευνητικής αριστείας σε βιώσιμο ορίζοντα ερευνητικών ινστιτούτων από χώρες Widening. Η προκήρυξη προσβλέπει στη θητεία επιφανούς ακαδημαϊκού σε έναν φορέα υποδοχής, στη δημιουργία μιας ερευνητικής ομάδας πλήρως ενσωματωμένης στο ίδρυμα του συντονιστή και στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών όπου θα δημιουργήσουν ευνοϊκό έδαφος για την προσέλκυση επιφανών επιστημόνων και την εδραίωση του φορέα υποδοχής στο εθνικό και διεθνές οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Πρόσφατα διοργανώθηκε εκδήλωση από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με σκοπό την ανάδειξη των 7 έργων ERA Chairs που ήρθαν στη χώρα μας
Δελτίο τύπου από το ΙΤΕ
Εκδήλωση
Αφιέρωμα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Excellence Hubs: Eπικεντρώνονται στη συνεργασία τοπικών συστημάτων έρευνας και καινοτομίας κυρίως από χώρες Widening χώρες με στόχο την καλύτερη σύνδεση μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, των επιχειρήσεων, των δημοσίων αρχών και της κοινωνίας (φορείς της τετραπλής έλικας) για τον μετασχηματισμό της γνώσης εντός του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας αποτελεί ο συντονιστής να προέρχεται από χώρα Widening. Η προκήρυξη επιτρέπει τη συμμετοχή και εταίρων και από άλλες χώρες που δεν ανήκουν στο group των Widening, ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε οικοσυστήματα από την Ουκρανία να ενταχθούν με σκοπό το mentoring.