Δυνατότητα επισκέψεων σε ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET

20-03-2024

To ευρωπαϊκό έργο των εθνικών σημείων επαφής για τη θεματική Widening Participation and Strengthening of the European Research Area (WIDERA) του Ορίζοντα Ευρώπη, NCP_WIDERA.NET με αριθμό σύμβασης 101055286, διοργανώνει τριήμερες επισκέψεις (study visits) σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς εγνωσμένους κύρους στην Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Φιλανδία, με σκοπό την πρόσβαση σε καλές πρακτικές ιδιαίτερα ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας και των δομών προσέλκυσης χρηματοδότησης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Οι επισκέψεις απευθύνονται σε προσωπικό ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα που εμπίπτει σε μία από τις δύο κατηγορίες: α) ερευνητές και β) υποστηρικτικό προσωπικό στην έρευνα και τη μεταφορά τεχνολογίας (Research Managers and Administrators – RMAs). Η εκάστοτε επίσκεψη μπορεί να περιλαμβάνει ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες συμμετεχόντων ή μια εξ αυτών, ανάλογα τη διαθεσιμότητα του φορέα υποδοχής (host organization).

Μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2025, θα έχουν διοργανωθεί επισκέψεις σε διάφορους οργανισμούς από τις προεπιλεγμένες χώρες. Η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Institute of Bioengineering of Catalonia στις 14-16 Φεβρουαρίου 2024.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, εθνικό σημείο επαφής της θεματικής WIDERA και ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου NCP_WIDERA.NET, θα συμμετάσχει και στην επόμενη δράση Study visit:

Κατηγορία συμμετεχόντων: Προσωπικό ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από την Ελλάδα που απασχολούνται σε μονάδες/τμήματα/δομές υποστήριξης προγραμμάτων, προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων - υποβολής προτάσεων, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, καινοτομίας αλλά και ερευνητικών υποδομών.

Παρατίθεται απόσπασμα από την κεντρική δημοσίευση της προκήρυξης: “Desired experience from RMAs: At least two years of experience. Applicants may have experience in research management, e.g. strategic research development, pre-award and/or post award services, innovation services, research infrastructure development”

Επιλογή υποψηφίων: Ελάχιστη συναφής εργασιακή εμπειρία δύο ετών.

Αντικείμενο επίσκεψης: Η επίσκεψη διοργανώνεται από το τμήμα “Research and Innovation Services”. Οι συμμετέχοντες RMAs από διάφορες χώρες Widening θα επισκεφθούν τη δομή “Research and Innovation Services” του Tampere University, θα περιηγηθούν σε συναφείς δομές των campuses του πανεπιστημίου (FabLab Hervanta) και θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία με εξειδικευμένα στελέχη και επικεφαλής των δομών που έχουν αντικείμενο την καινοτομία και την προσέλκυση ανταγωνιστικών χρηματοδοτήσεων.

Αριθμός υποψηφίων που θα χρηματοδοτηθούν: 2-3

Κεντρική προκήρυξη από το NCP_WIDERA.NET: https://www.ncpwideranet.eu/study-visit-call-for-rmas-tampere/
Αίτηση: Η αίτηση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στην κεντρική ιστοσελίδα του NCP_WIDERA.NET: https://www.ncpwideranet.eu/study-visit-call-for-rmas-tampere/

Η συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέσω e-mail στα εθνικά σημεία επαφής της θεματικής WIDERA, κκ. Βασιλική Καλοδήμου: vkalodimou@praxinetwork.gr , Μαρία Μικρώνη: mikroni@praxinetwork.gr με κοινοποίηση στο γενικό e-mail: widera@praxinetwork.gr
Προθεσμία υποβολής αίτησης: 8 Απριλίου

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ύψος χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση (travel grant) αφορά σε δαπάνες μετάβασης, διαμονής και εξόδων μετακίνησης ύψους μέχρι 1.000 ευρώ. Θα καταβάλλεται ως αποζημίωση (reimbursement) μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού στο φυσικό πρόσωπο του οποίου η αίτηση έλαβε έγκριση (βλ. έγγραφο Reimbursement Rules στην Ανακοίνωση «Travel grants από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET) και κατόπιν αποστολής των αναγκαίων παραστατικών μαζί με σχετική αναφορά σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δράσεις στην εκδήλωση (βλ. follow-up form). Στην περίπτωση που το ποσό αποζημίωσης, βάσει πραγματικών δαπανών, ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, το φυσικό πρόσωπο θα αποζημιωθεί στο ανώτατο οριζόμενο όριο των 1.000 ευρώ.
Σημαντική σημείωση: Οι επιτυχόντες δύνανται να προβούν σε δαπάνες για το ταξίδι τους ΑΦΟΥ λάβουν έγκριση για την αίτησή τους από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες που τους παρασχεθούν.