Αρχικά αποτελέσματα αξιολόγησης ERA Talents, ERA Fellowships και HOP-ON του 2022

24-03-2023

Tags:

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων του προγράμματος WIDERA για τις εξής προκηρύξεις:

Οι επιτυχημένες προτάσεις οδηγούνται σε διαδικασία προετοιμασίας της σύμβασης επιχορήγησης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι πιθανό να υπάρξει μεταβολή στον αριθμό των συμμετοχών και της χρηματοδότησης ανά χώρα.

Προκήρυξη ERA Talents

Αφορά στην οικοδόμηση δικτύων διατομεακής ανταλλαγής προσωπικού μεταξύ φορέων της έρευνας, της εκπαίδευσης και του ιδιωτικού τομέα, ιδιαίτερα του επιχειρηματικού, με βάση κάποιο επιστημονικό αντικείμενο και αιχμή στις χώρες Widening.  Στόχος, η καλλιέργεια βαθύτερης κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα.

Έξι φορείς από την Ελλάδα συμμετέχουν σε επιτυχημένες προτάσεις με αιτούμενη χρηματοδότηση (μέχρι να συμβοσιοποιηθούν οι επιτυχημένες προτάσεις)  ύψους 2.668.250 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρακάτω απεικονίζονται οι χώρες προέλευσης των συντονιστών των επιτυχημένων προτάσεων, καθώς και η αιτούμενη χρηματοδότηση ανά χώρα.

Ως προς την αιτούμενη χρηματοδότηση, η Ελλάδα σημείωνει πρωτιά ως προς τη χρηματοδότηση που αιτούνται οι προτάσεις που προκρίθηκαν για χρηματοδότηση:

ERA Fellowships

Πρόκειται για προκήρυξη που δίνει δεύτερη ευκαιρία για χρηματοδότηση σε αιτήσεις της προκήρυξης Marie Skłodowska-Curie Actions HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01, όταν ο φορέας υποδοχής προέρχεται από χώρα Widening και δεν καταφέρνει να χρηματοδοτηθεί από την αρχική προκήρυξη.    

Με βάση τις εγκεκριμένες προτάσεις, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 58 υποτροφίες από 11 χώρες με προϋπολογισμό άνω των 9 εκατομμύριων ευρώ, από τις οποίες οι 5 αφορούν τη χώρα μας.

Παρακάτω φαίνεται η κατανομή των υποτροφιών ανά χώρα Widening με την Τσεχία και την Πορτογαλία να σημειώνουν πρωτιά.

Οι πιο πολλές αιτήσεις  αξιολογήθηκαν πρωτίστως από το πάνελ των επιστημών ζωής (LIF) ακολουθούμενες από τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (SOC). Παρακάτω φαίνεται η κατανομή χρηματοδότησης ανά πάνελ αξιολόγησης.

Hop-On Facility

Η προκήρυξη Hop-On αφορά στην εμβόλιμη συμμετοχή  νομικών οντοτήτων από επιλέξιμες χώρες Widening σε υφιστάμενα έργα έρευνας και καινοτομίας (Research an Innovation Actions – RIA), εφόσον οι κοινοπραξίες δεν περιλαμβάνουν ήδη εταίρο από χώρα Widening. Τα επιλέξιμα έργα RIA δύνανται να προέρχονται από τα Clusters του Πυλώνα ΙΙ καθώς και από το EIC Pathfinder του Πυλώνα ΙΙΙ.

Διευκρινίζεται πως κάθε επιλέξιμο έργο μπορεί να δεχθεί έναν μόνο εταίρο από χώρα Widening.

Οι υποψήφιοι εταίροι, είχαν τη δυνατότητα να αιτηθούν από την ΕΕ μεταξύ  200.000 και 500.000 χιλιάδων ευρώ. Όλα τα επιλέξιμα  έργα εμφανίζονται σε αυτήν την λίστα: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on

Η Ελλάδα αριθμεί 6 επιτυχημένες προτάσεις με συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση 2.429.638 εκατομμύρια ευρώ.  Η προκήρυξη έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διεθνείς κοινοπραξίες ερευνητικών έργων αιχμής, αναδεικνύοντας έτσι το ερευνητικό τους έργο και να επεκτείνουν το διεθνές συνεργατικό τους δίκτυο.

Συγκεκριμένα, παρακάτω φαίνεται η κατανομή των επιτυχημένων προτάσεων (εν δυνάμει συμμετοχές μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία συμβασιοποίησης) ανά χώρα Widening με την Πορτογαλία να σημειώνει πρωτιά.

Παρακάτω εμφανίζεται η κατανομή των προτάσεων Hop-On ανά επιλέξιμη θεματική περιοχή του Ορίζοντα και σύγκριση συνόλου επιλέξιμων χωρών  - Ελλάδας.
Η προκήρυξη έδωσε την δυνατότητα σε φορείς από τη χώρα μας αλλά σε επίπεδο χωρών Widening να συμμετάσχουν σε διεθνείς κοινοπραξίες ερευνητικών έργων αιχμής, αναδεικνύοντας έτσι το ερευνητικό τους έργο και να επεκτείνουν το διεθνές συνεργατικό τους δίκτυο.