Παράταση προθεσμίας: Δυνατότητα επισκέψεων σε ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET

08-01-2024

To ευρωπαϊκό έργο των εθνικών σημείων επαφής για τη θεματική Widening Participation and Strengthening of the European Research Area (WIDERA) του Ορίζοντα Ευρώπη, NCP_WIDERA.NET με αριθμό σύμβασης 101055286, διοργανώνει τριήμερες επισκέψεις (study visits) σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς εγνωσμένους κύρους στην Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Φιλανδία, με σκοπό την πρόσβαση σε καλές πρακτικές ιδιαίτερα ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας και των δομών προσέλκυσης χρηματοδότησης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Οι επισκέψεις απευθύνονται σε προσωπικό ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα που εμπίπτει σε μία από τις δύο κατηγορίες: α) ερευνητές και β) υποστηρικτικό προσωπικό στην έρευνα και τη μεταφορά τεχνολογίας (Research Managers and Administrators – RMAs). Η εκάστοτε επίσκεψη μπορεί να περιλαμβάνει ταυτόχρονα και τις δύο κατηγορίες συμμετεχόντων ή μια εξ αυτών, ανάλογα τη διαθεσιμότητα του φορέα υποδοχής (host organisation).

Μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2025, θα έχουν διοργανωθεί επισκέψεις σε διάφορους οργανισμούς από τις προεπιλεγμένες χώρες.   Η επόμενη επίσκεψη θα διοργανωθεί στο University of Tampere, 14-16 Μάϊου 2024 (θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση).

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, εθνικό σημείο επαφής της θεματικής WIDERA και εταίρος του ευρωπαϊκού έργου NCP_WIDERA.NET, συμμετέχει στην πρώτη δράση Study visit:

Κατηγορία συμμετεχόντων:  Προσωπικό ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από την Ελλάδα που απασχολούνται  σε μονάδες/τμήματα/δομές υποστήριξης προγραμμάτων, προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων, υποβολής προτάσεων και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων (RMAs).

Αντικείμενο επίσκεψης:  Οι συμμετέχοντες RMAs από διάφορες χώρες Widening θα επισκεφθούν υποστηρικτικές δομές όπως IBEC Technology Transfer Office, IBEC Strategic Unit και IBEC Project Office και θα συνομιλήσουν με στελέχη και διευθυντές των δομών αυτών.

Αριθμός υποψηφίων που θα χρηματοδοτηθούν μέχρι τη νέα προθεσμία: 1

Επιλογή υποψηφίων:  Στο μέτρο του δυνατού, θα επιλεχθούν υποψήφιοι με μικρή εμπειρία καθώς και αρκετή εμπειρία στο αντικείμενο.

Κεντρική προκήρυξη στην ιστοσελίδα του NCP_WIDERA.NET: https://www.ncpwideranet.eu/study-visit-call-for-rmas-ibec/

Αίτηση: Η αίτηση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στην κεντρική ιστοσελίδα του NCP_WIDERA.NET: https://www.ncpwideranet.eu/study-visit-call-for-rmas-ibec/

Η συμπληρωμένη αίτηση θα πρέπει να σταλεί μέσω e-mail στα εθνικά σημεία επαφής της θεματικής WIDERA, κκ. Βασιλική Καλοδήμου: vkalodimou@praxinetwork.gr, Μαρία Μικρώνη: mikroni@praxinetwork.gr με κοινοποίηση στο γενικό e-mail: widera@praxinetwork.gr

Νέα προθεσμία υποβολής αίτησης: 26 Ιανουαρίου 2024

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 Ύψος χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση (travel grant) αφορά σε δαπάνες μετάβασης, διαμονής και εξόδων μετακίνησης ύψους μέχρι 1.000 ευρώ. Θα καταβάλλεται ως αποζημίωση (reimbursement) μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού στο φυσικό πρόσωπο του οποίου η αίτηση έλαβε έγκριση (βλ. έγγραφο Reimbursement Rules στην Ανακοίνωση «Travel grants από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET) και κατόπιν αποστολής των αναγκαίων παραστατικών  μαζί με σχετική αναφορά σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δράσεις στην εκδήλωση (βλ. follow-up form). Στην περίπτωση που το ποσό αποζημίωσης, βάσει πραγματικών δαπανών, ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ, το φυσικό πρόσωπο θα αποζημιωθεί στο ανώτατο οριζόμενο όριο των 1.000 ευρώ. 

Σημαντική σημείωση: Οι επιτυχόντες δύνανται να προβούν σε δαπάνες για το ταξίδι τους ΑΦΟΥ λάβουν έγκριση για την αίτησή τους από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες που τους παρασχεθούν.