Το πρόγραμμα εργασίας του WIDERA για το 2023-2024

20-12-2022

Το πρόγραμμα εργασίας (WP) 2023-2024 του προγράμματος Widening Participation and Strengthening of the EU Research Area είναι πλέον διαθέσιμο, με τις πρώτες προκηρύξεις να ανοίγουν από τις 10 Ιανουαρίου 2023.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 Destinations:

  • Destination 1: Improved access to Excellence
  • Destination 2: Attracting and Mobilising Best Talents
  • Destination 3: Reforming and Enhancing the EU R&I System

Η Ελλάδα στο περασμένο πρόγραμμα εργασίας, σημείωσε πρωτιά στις περισσότερες προκηρύξεις. Αναλυτικότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Ο κύριος νεωτερισμός του προγράμματος εργασίας 2023- 2024 είναι ο νέος τρόπος χρηματοδότησης Lump Sum, όπου η καταβολή πληρωμών από την ΕΕ βασίζεται στην επιτυχή ολοκλήρωση των πακέτων εργασίας σε αντίθεση με την αποτύπωση δαπανών.  

Οι προκηρύξεις των Destinations 1-2 είναι οι εξής:

DESTINATION 1

Προκήρυξη δύο σταδίων για τη δημιουργία κέντρων αριστείας.

Προϋπολογισμός ανά πρόταση: 8-15 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων:18 (6 έργα περισσότερα σε σχέση με το WP 2021-2022)

Καταληκτική ημερομηνία 1ου σταδίου: 12 Απριλίου 2023 | Καταληκτική ημερομηνία 2ου σταδίου: 07 Μαρτίου

Προκήρυξη για συνεργασία ερευνητικών ομάδων από πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα διαφορετικών επιλέξιμων χωρών.

Τύπος χρηματοδότησης: Lump Sum

Προϋπολογισμός ανά πρόταση: 0.8 – 1.5 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων: 80

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28 Σεπτεμβρίου 2023

Προκήρυξη για συνεργασία ερευνητικών ομάδων διαφορετικών χωρών με βάση τις θεματικές του European Green Deal

Τύπος χρηματοδότησης: Lump Sum

Προϋπολογισμός ανά πρόταση: 0.8 – 1.5 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων:20

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28 Σεπτεμβρίου 2023

Προκήρυξη για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε καίριους τομείς έρευνας και καινοτομίας συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής τους με την κοινωνία και το οικοσύστημα.

Τύπος χρηματοδότησης: Lump Sum

Προϋπολογισμός ανά πρόταση: 2– 5 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων: 20 (5 έργα περισσότερα σε σχέση με το WP 2021-2022)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 12 Απριλίου 2023

Προκήρυξη για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πλαίσιο και ευρωπαϊκών διαθρωτικών προγραμμάτων, διασυνοριακών – διακρατικών (INTERREG), ταμείου ανάκαμψης (RRF) κλπ.

Προϋπολογισμός ανά πρόταση: 0.5 – 1.2 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων: 20

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28 Σεπτεμβρίου 2023

Προκήρυξη για την εμβόλιμη συμμετοχή νομικών οντοτήτων από χώρες Widening σε υφιστάμενα έργα έρευνας και καινοτομίας του Πυλώνα ΙΙ και του EIC Pathfinder.

Προϋπολογισμός ανά συμμετοχή: 0.10 – 0.60 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων:  160 (80 έργα περισσότερα σε σχέση με το WP 2021-2022)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 28 Σεπτεμβρίου 2023/26 Σεπτεμβρίου 2024

Προκήρυξη για οικοσυστήματα έρευνας και καινοτομίας με γεωγραφικό παρονομαστή (place-based) από χώρες Widening.

Παρέχεται η επιλογή “Financial support to third parties” και η δυνατότητα διεκδίκησης ενός επιπρόσθετου εκατομμυρίου ευρώ, εφόσον ενσωματωθεί mentoring scheme αναδυόμενου οικοσυστήματος.

Προϋπολογισμός ανά πρόταση: 2 – 5 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων: 12  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 07 Μαρτίου 2024

DESTINATION 2

Προκήρυξη για την φιλοξενία επιφανούς ακαδημαϊκού οποιασδήποτε εθνικότητας για την επίτευξη αριστείας σε βιώσιμο ορίζοντα.

Τύπος χρηματοδότησης: Lump Sum

Προϋπολογισμός ανά πρόταση: 1.5 – 2.5 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων: 45 (12  έργα περισσότερα σε σχέση με το WP 2021-2022)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 07 Μαρτίου 2024

  • HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02-01: ERA Fellowships

Συνδέεται με την προκήρυξη “MSCA Postdoctoral Fellowships” των δράσεων  «Marie Sklodowska Curie Actiοns”. Στην περίπτωση που η πρόταση με φορέα υποδοχής από χώρα Widening δεν χρηματοδοτηθεί, ανακατευθύνεται στην προκήρυξη “ERA Fellowships”.

Αριθμός έργων που θα χρηματοδοτηθούν: 100 (50 +50)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 13 Σεπτεμβρίου 2023/11 Σεπτεμβρίου 2024

Προκήρυξη για την διατομεακή και διεθνή κινητικότητα ερευνητών και επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης στην ακαδημία και τη βιομηχανία

Στις 12 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα η οποία βρίσκεται διαθέσιμη εδώ.