Αναθεώρηση Προγράμματος Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC)

29-08-2023

Εγκρίθηκε μέσα στον Αύγουστο η αναθεώρηση του Προγράμματος Εργασίας του EIC για το 2023. Το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ. Η βασικότερη αλλαγή είναι η προσθήκη δύο προκηρύξεων για δράσεις συντονισμού και υποστήριξης (coordination and support actions, CSA), για τις οποίες η προθεσμία υποβολής προτάσεων ξεκίνησε στις 16 Αυγούστου.

  1. Next generation innovation talents scheme

Η προκήρυξη αυτή σχεδιάστηκε από το EIC για να επιτρέψει σε επιλέξιμους ερευνητές να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε εταιρεία καινοτομίας που υποστηρίζεται από το EIC ή το EIT. Το σχήμα χρηματοδότησης που θα προκύψει θα παρέχει τη δυνατότητα σε ερευνητές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ να αποκτήσουν άμεση εμπειρία στη διαδικασία της εξέλιξης της καινοτομίας πέρα από το στάδιο της επιστημονικής ανακάλυψης, καθώς και να αναπτύξουν επιχειρηματική νοοτροπία. Παράλληλα θα παρέχεται δικτύωση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων με εξέχοντες ερευνητές, επιταχύνοντας έτσι την ανάπτυξη των πρωτοποριακών προϊόντων και υπηρεσιών τους. Οι επιλέξιμοι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ περιλαμβάνουν υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές που χρηματοδοτούνται από έργα EIC Pathfinder, European Research Council, EIT, Marie Skłodowska-Curie Actions και Research Infrastructures.

  1. Financial support to access services from ecosystem partners

Το κόστος των εξειδικευμένων υπηρεσιών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για ερευνητές και επιχειρηματίες, καθώς σπάνια καλύπτονται ή προβλέπονται τέτοιες δαπάνες στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων του EIC και οι ίδιοι πόροι είναι συχνά σπάνιοι. Η συγκεκριμένη δράση συντονισμού και υποστήριξης στοχεύει να παράσχει στους δικαιούχους του EIC οικονομική υποστήριξη για πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες από εξέχοντες εταίρους από το οικοσύστημα της Ευρώπης και πέραν αυτής, αλλά και την κάλυψη ειδικών αναγκών όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες ανάλυσης αγορών, δίκτυα, υποδομές Ε&Κ, πρόσβαση σε αγορές ή επιχειρηματική ανάπτυξη. Η δράση θα επιτρέψει την ταχύτερη μετάβαση των καινοτομιών από το εργαστήριο στην αγορά και την κλιμάκωση των εταιρειών που υποστηρίζει το EIC, αυξάνοντας τις πιθανότητες απόδοσης των επενδύσεων του EIC. Παράλληλα θα δημιουργηθούν συνέργειες για την περαιτέρω διάδοση της αριστείας μέσα στο Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα Καινοτομίας. Η σχετική ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ εγγραφή πραγματοποιείται εδώ.