Δείκτης Επιδόσεων 2021 (Transitions Performance Index): Η ΕΕ παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις στη μετάβασή της προς τη βιωσιμότητα

29-03-2022

Ο Δείκτης Επιδόσεων Μετάβασης 2021 κατατάσσει τα κράτη μέλη της ΕΕ και 45 άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο σχετικά με την απόδοση τους από το 2011 έως το 2020, τόσο συνολικά όσο και στις τέσσερις διαστάσεις της βιωσιμότητας - οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική και διακυβέρνηση, βοηθώντας την ΕΕ να επιτύχει το Βιώσιμο Αναπτυξιακούς Στόχους και υλοποιεί τις προτεραιότητές του. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο που έχει η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία να υποστηρίξει την πορεία προς την ανάκαμψη προς μια δίκαιη και ευημερούσα βιωσιμότητα και συνοδεύεται από 72 ειδικές για κάθε χώρα περιγραφές της προόδου που έχει σημειωθεί σε διάστημα δέκα ετών, μαζί με έναν διαδραστικό ιστότοπο που επιτρέπει σύγκριση χωρών.

Όλες οι χώρες της ΕΕ, εκτός από την Ουγγαρία, έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους από το 2011, ιδιαίτερα η Κροατία, με εξαιρετική αύξηση (13,5%), καθώς και η Ελλάδα και η Εσθονία (πρόοδος άνω του 10%). Οι δύο χώρες που βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης της ΕΕ, η Δανία και η Ιρλανδία, είναι επίσης ηγέτες της παγκόσμιας μετάβασης. Συνολικά, 19 χώρες της ΕΕ επιδίδονται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ των 27 (4,9%). Οι αυξημένες προσπάθειες πολλών χωρών της ΕΕ, όπως η Μάλτα και η Τσεχία, επέτρεψαν να αρχίσουν να ξεπερνούν τις ισχυρές επιδόσεις.

Η έρευνα και η καινοτομία (Ε&Κ) είναι ζωτικής σημασίας για να οδηγήσουν τον κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό προς τη βιωσιμότητα. Αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την προσαρμοστικότητα των οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων, η Ε&Κ συμβάλλει στην πρόοδο στις μεταβάσεις που μετρώνται από το TPI. Η έκθεση δείχνει ότι ορισμένες χώρες θα μπορούσαν να αναπτύξουν και να επωφεληθούν περαιτέρω από την ικανότητα καινοτομίας τους για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη μετάβαση.

Η έκθεση παρέχει επίσης σημαντικές διασυνδέσεις με άλλα μέτρα «πέρα από το ΑΕΠ», τα οποία δείχνουν ισχυρές συσχετίσεις με άλλες πολυδιάστατες προσεγγίσεις. Επιπλέον, αναλύει πιθανούς δεσμούς μεταξύ των επιδόσεων μετάβασης και της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, της ισότητας των φύλων και της φτώχειας. Ανοίγει δρόμους για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες της απόδοσης και της προόδου προς τη δίκαιη και βιώσιμη ευημερία, που υπερβαίνει τη συμβατική μέτρηση του ΑΕΠ.

Η έκθεση περιλαμβάνει 72 ειδικές για κάθε χώρα περιγραφές της προόδου που σημειώθηκε σε μια περίοδο δέκα ετών, μαζί με έναν διαδραστικό ιστότοπο, που επιτρέπει τη σύγκριση χωρών. Ένας ανεξάρτητος στατιστικός έλεγχος που διενεργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών επικύρωσε τη στατιστική μεθοδολογία και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.