Δημοσίευση αναφοράς για το μετασχηματισμό αγροδιατροφικών συστημάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Food 2030

15-06-2023

Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε έκθεση σχετικά με το μετασχηματισμό των αστικών αγροδιατροφικών συστημάτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Food 2030. Η έκθεση πραγματεύεται τις προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης βιώσιμων αγροδιατροφικών συστημάτων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της πρωτοβουλίας Food 2030.

Το έγγραφο παρουσιάζει μια σειρά από καλές πρακτικές και φιλοδοξεί να αποτελέσει έμπνευση για αστικές περιοχές που στοχεύουν στο μετασχηματισμό των αγροδιατροφικών συστημάτων τους. Η έκθεση βασίζεται αφενός σε μια έρευνα που συμμετείχαν εκπρόσωποι 22 ευρωπαϊκών έργων μετασχηματισμού του αστικού συστήματος τροφίμων, και αφετέρου σε εις βάθος συνεντεύξεις και σε ένα συμμετοχικό εργαστήριο με εκπροσώπους περίπου 25 ευρωπαϊκών έργων και δικτύων. Το εργαστήριο περιλάμβανε ανταλλαγές εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και μια συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες για το μέλλον.

Η δημοσίευση ξεκινά με την παρουσίαση σχετικών εννοιών και πολιτικών, ακολουθούμενη από μια επισκόπηση των αστικών αγροδιατροφικών συστημάτων υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας, αλλά και μια επισκόπηση των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και της γεωγραφικής τους κατανομής. Η έκθεση κλείνει με μια σειρά από συμπεράσματα που αντλήθηκαν από έργα, καθώς και με προτάσεις για τα επόμενα βήματα, στοχεύοντας πέρα από τη διάρκεια ζωής των έργων.