Δημοσίευση Προγράμματος Εργασίας 2023 του EIC και ενημερωτική ημερίδα

13-12-2022

Η επίσημη δημοσίευση του Προγράμματος Εργασίας 2023 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2022. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων, ανακοινώθηκε συνολική χρηματοδότηση άνω του 1,6 δις ευρώ για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, καινοτόμων επιχειρήσεων και της δημιουργίας νέων αγορών. Η σχετική ενημερωτική ημερίδα (info day) πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022 και είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση μέσω του σχετικού συνδέσμου.

Στο πλαίσιο του EIC Pathfinder (343 εκατομμύρια ευρώ), οι δράσεις εστιάζουν στη χρηματοδότηση πρωτοπόρας έρευνας από διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ριζοσπαστικές τεχνολογικές ανακαλύψεις. Οι ερευνητικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις έως 3 ή 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι προκηρύξεις θα ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου 2023 (Pathfinder Open) και στις 20 Ιουνίου 2023 (Pathfinder Challenges). Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης παρέχεται μέσω ανοικτών προσκλήσεων χωρίς προκαθορισμένες θεματικές προτεραιότητες (Open), ενώ 163,5 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση πέντε προκλήσεων (Challenges):

 1. Καθαρή και αποτελεσματική ψύξη,
 2. Ψηφιοποίηση κατασκευών,
 3. Διατροφή ακριβείας,
 4. Υπεύθυνα ηλεκτρονικά,
 5. Ηλιακή ενέργεια στο διάστημα

Μέσα από το EIC Transition (128,3 εκατομμύρια ευρώ) επιδιώκεται ο μετασχηματισμός των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ευκαιρίες για ανάπτυξη καινοτομίας. Οι προκηρύξεις επικεντρώνονται στα αποτελέσματα που παράγονται από έργα EIC Pathfinder και έργα Proof of Concept του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), με στόχο την ωρίμανση τεχνολογιών και τη δημιουργία επιχειρηματικής υπόθεσης για συγκεκριμένες εφαρμογές. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ενδιάμεσες καταληκτικές ημερομηνίες: 12 Απριλίου, 27 Σεπτεμβρίου). Επίσης, 60,5 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση τριών μεταβατικών προκλήσεων:

 1. Μικρο-νανο-βιο-συσκευές,
 2. Περιβαλλοντική νοημοσύνη,
 3. Οπτικά φίλτρα συχνοτήτων τύπου κτένας σε κλίμακα τσιπ

Τέλος, στο πλαίσιο του EIC Accelerator (1.13 δις ευρώ) χρηματοδοτούνται νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ με στόχο να αναπτύξουν και να κλιμακώσουν καινοτομίες υψηλού αντίκτυπου, με τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες αγορές ή να διαταράξουν τις υπάρχουσες. Παρέχονται επιχορηγήσεις έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου (equity) από 0,5 έως 15 εκατομμύρια ευρώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (ενδιάμεσες καταληκτικές ημερομηνίες για short proposals: 11 Ιανουαρίου 2023 -μόνο για το Accelerator Open-, 22 Μαρτίου 2023, 7 Ιουνίου 2023, 4 Οκτωβρίου 2023). Τέλος, 525 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη τεχνολογιών επόμενης γενιάς σε στρατηγικούς τομείς για την Ευρώπη, όπως:

 1. Βιοδείκτες για τον καρκίνο,
 2. Απολύμανση για διαχείριση πανδημίας,
 3. Αποθήκευση ενέργειας,
 4. Νέο ευρωπαϊκό Bauhaus,
 5. Κβαντικά ή ημιαγωγικά εξαρτήματα,
 6. Ανθεκτική γεωργία,
 7. Διαστημικές τεχνολογίες και υπηρεσίες

Όλοι οι επιχορηγούμενοι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Επιτάχυνσης Επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν παροχή συμβουλευτικής και μεταφορά τεχνογνωσίας, ευκαιρίες συνεργασίας με εταιρείες, επενδυτές και άλλους, καθώς και μια σειρά από άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες.