Ορισμός Εμπειρογνωμόνων για τις Αποστολές Έρευνας και Καινοτομίας

23-09-2022

Στις 6 Σεπτεμβρίου, η Επίτροπος καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και νεολαίας Mariya Gabriel ανακοίνωσε τα ονόματα των εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν χρέη Προέδρων ή μελών, στα πέντε Συμβούλια των Αποστολών Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ. Η θητεία τους θα διαρκέσει από το 2022 έως το 2025.

Κάθε Συμβούλιο Αποστολής αποτελείται από 15 εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένου ενός Προέδρου. Τα Συμβούλια θα προωθήσουν το έργο κάθε Αποστολής ευαισθητοποιώντας τους πολίτες, θα παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις δράσεις των σχεδίων υλοποίησης των Αποστολών και θα βασιστούν στο έργο των προηγούμενων Συμβουλίων Αποστολών από την πρώτη φάση που διήρκεσε από το 2019 έως το 2021.

Πάνω από 1100 άτομα από όλη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο υπέβαλαν αίτηση για τα Συμβούλια Αποστολών. Η διαδικασία επιλογής εξασφάλισε ότι τα Συμβούλια αποτελούνται από ανεξάρτητα άτομα υψηλής τεχνογνωσίας, με εμπειρία στη δημόσια διακυβέρνηση και τις διαδικασίες εμπλοκής των πολιτών. Τα Συμβούλια Αποστολών είναι ισορροπημένα με διαφορετικά προφίλ εξειδίκευσης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της δημόσιας διοίκησης, της επιστήμης, του πολιτισμού και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Μια πρώτη γνωριμία με τα Συμβούλια Αποστολών θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκών Ημερών Έρευνας και Καινοτομίας στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι Αποστολές Έρευνας και Καινοτομίας είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη που φιλοδοξεί να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, με σταθερό χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους. Οι Αποστολές της ΕΕ στοχεύουν να αποφέρουν απτά οφέλη στους πολίτες της Ευρώπης και να τους εμπλέξουν στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθησή τους.