Τρέχουσες δράσεις σχετικές με την Νέα Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Bauhaus”

19-07-2022

Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus είναι ένα διεπιστημονικό κίνημα που συνδέει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) με την καθημερινή ζωή και τους χώρους διαβίωσης. Αποτελεί γέφυρα μεταξύ του κόσμου της επιστήμης και της τεχνολογίας, της τέχνης και του πολιτισμού. Αφορά στην αξιοποίηση των πράσινων και ψηφιακών προκλήσεων για τη μεταμόρφωση της καθημερινότητας και την αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων μέσω της συνδημιουργίας.
Οι τρέχουσες δράσεις σχετικές με τη νέα αυτή Πρωτοβουλία είναι:

Προκήρυξη για τις 70 Πόλεις CrAFt (“CrAFt Cities”)
Το έργο CrAFt - Creating Actionable Futures είναι μια χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ δράση συντονισμού και υποστήριξης των μετασχηματισμών που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus, για την μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες, όμορφες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις. Μέχρι το 2025, το έργο θα υποστηρίζει την αποστολή Cities (Cities Mission), τη πλατφόρμα NetZeroCities Mission και το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.

Το έργο αναζητά 70 Πόλεις CrAFt, που θα θελήσουν να δοκιμάσουν και να μοιραστούν μοντέλα μετασχηματισμού, να λάβουν υποστήριξ η στα πλαίσια της υλοποίησης για την ανάπτυξη και δοκιμή τέτοιων μοντέλων τοπικής συνεργατικής διακυβέρνησης και να γίνουν πρότυπα για πόλεις σε όλη την Ευρώπη.
Στο πλαίσιο της υποστήριξης οι Πόλεις CrAFt μεταξύ άλλων:
• Θα μάθουν από τις άλλες Πόλεις CrAFt
• Θα εξισορροπήσουν τα συμφέροντα, τις προτεραιότητες και τις αρμοδιότητες των ενδιαφερομένων μερών στη βάση μιας σύμβασης της πόλης για το κλίμα (Climate City Contract)
• Θα συμμετάσχουν σε μια ομάδα προβληματισμού με φοιτητές και κοινότητες νέων
• Θα συμμετάσχουν σε μια εκστρατεία αφήγησης (storytelling campaign) σχετική με δράσεις για το κλιματικά ουδέτερο μέλλον
• Θα διαμορφώσουν ενημερωτικά δελτία πολιτικής (policy briefs) για την ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής

Περισσότερες πληροφορίες: https://craft-cities.eu/

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 09 Σεπτεμβρίου 2022 (https://craft-cities.eu/wp-content/uploads/2022/06/CrAFt-Call-Invitation-letter.pdf)

Προκήρυξη για προτάσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE - Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα ζωής – Τυποποιημένα έργα δράσης – Standard Action Projects (SAP)
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις της ΕΕ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το κλίμα (LIFE) δημοσιεύθηκε στις 17.05.2022, με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 92.320.656 ευρώ. Στόχος είναι η διευκόλυνση της μετάβασης προς μια βιώσιμη, κυκλική, ενεργειακά αποδοτική/ανθεκτική στο κλίμα οικονομία και προς ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, καθώς και η προστασία, η αποκατάσταση και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος είναι να καλύψει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα όπως ορίζονται πλήρως στην ενότητα 2 του εγγράφου πρόσκλησης:
• Κυκλική Οικονομία και Απόβλητα
• Αέρας
• Νερό
• Εδαφος
• Θόρυβος
• Χημικά
H πρόσκληση στοχεύει σε Τυποποιημένα Έργα Δράσης - Standard Action Projects (SAP) για την επίτευξη των στόχων του υποπρογράμματος Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής. Οι υποψήφιοι αναμένεται να ορίσουν, να υπολογίσουν, να εξηγήσουν και να επιτύχουν τις αναμενόμενες επιπτώσεις, όπως περιγράφεται στο κριτήριο ανάθεσης «Επίπτωση».
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή πρότασης: https://bit.ly/3ca25Ig

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 04 Οκτωβρίου 2022, 17:00 Brussels time

Επιτυχής ολοκλήρωση της ενδέκατης συνόδου του Παγκόσμιου Αστικού Forum (World Urban Forum) WUF11
Το Παγκόσμιο Αστικό Forum (World Urban Forum), είναι το κορυφαίο παγκόσμιο συνέδριο για την βιώσιμη αστικοποίηση. Ιδρύθηκε το 2001 από τα Ηνωμένα Έθνη για να εξετάσει ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα: την ταχεία αστικοποίηση και τις επιπτώσεις της στις κοινότητες, τις πόλεις, τις οικονομίες, την κλιματική αλλαγή και τις πολιτικές. Το WUF11 πραγματοποιήθηκε τη 01.07.2022 και συνδιοργανώθηκε από το UN-Habitat, το Υπουργείο Ανάπτυξης Ταμείων και Περιφερειακής Πολιτικής της Πολωνίας και το Δημοτικό Γραφείο του Κατοβίτσε. Οι δηλωθείσες δράσεις θα μεταφέρουν την αντζέντα της αειφορικής ανάπτυξης στο επόμενο Forum που θα λάβει χώρα στο Κάιρο το 2025, αλλά και πέρα απο αυτό. Δεκάδες δεσμεύσεις έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο αυτό. Πολεοδόμοι, δήμαρχοι, κυβερνήσεις, η κοινωνία των πολιτών και κοινοτικές ομάδες μπορούν να υποβάλλουν τις δράσεις τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας (Urban Agenda Platform).
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις (Declared Actions of the Eleventh Session of the World Urban Forum): https://wuf.unhabitat.org/sites/default/files/2022-07/files/UNH-Actions-PR-%28English%29.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δράσεων από δήμους, την κοινωνία των πολιτών κ.ά. μπορείτε να βρείτε στην Πλατφόρμα (Urban Agenda Platform): https://www.urbanagendaplatform.org/

Προθεσμία υποβολής δράσεων: 31.07.2022