Ανασκόπηση προκηρύξεων του Cluster 5 Climate, Energy and Mobility

09-03-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στοιχεία για την υποβολή προτάσεων από τριάντα τέσσερις προκηρύξεις των Destinations 1, 3,4, 6, οι οποίες είχαν καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις αρχές του 2022 και συγκεκριμένα στις 12 Ιανουαρίου, 25 Ιανουαρίου και 10 Φεβρουαρίου 2022.

Περιλαμβάνει πέντε προκηρύξεις (topics)  τύπου “Research and Innovation Action” οι οποίες προσέλκυσαν 26 προτάσεις σε σχέση με 12 που θα χρηματοδοτηθούν και συνολικό ποσοστό επιτυχίας (σε επίπεδο προκήρυξης) 46%. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 87 εκ. ευρώ υπερκαλύφθηκε από την αιτούμενη χρηματοδότηση κατά 1.9 φορές.

Περιλαμβάνει τρεις προκηρύξεις (topics) τύπου “Research and Innovation Action” οι οποίες προσέλκυσαν είκοσι οκτώ προτάσεις σε σχέση με τις οκτώ που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν.  Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 51 εκ. ευρώ υπερκαλύπτεται στο πρώτο στάδιο κατά 3.2 φορές.

Περιλαμβάνει δεκαέξι προκηρύξεις (topics) τύπου “Research and Innovation Action” και “Innovations Action” οι οποίες προσέλκυσαν 305 προτάσεις σε σχέση με τις 49 που θα χρηματοδοτηθούν και συνολικό ποσοστό επιτυχίας 16% σε επίπεδο προκήρυξης. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 280 εκ. ευρώ υπερκαλύπτεται σχεδόν κατά έξι φορές.

Περιλαμβάνει τρεις προκηρύξεις (topics) τύπου “Innovation Action” και “Coordination Action”, οι οποίες έλαβαν 34 προτάσεις έναντι των έξι που θα χρηματοδοτηθούν με  αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας συνολικά στο 17%. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 38 εκ. ευρώ υπερκαλύπτεται κατά 6.5 φορές από την αιτούμενη χρηματοδότηση.

  Η συγκεκριμένη προκήρυξη περιλαμβάνει οκτώ προκηρύξεις (topics) τύπου “Innovation Action” και “Research & Innovation Action” οι οποίες έλαβαν συνολικά 67 προτάσεις σε σύγκριση με 14 προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν και συνολικό ποσοστό επιτυχίας 20% σε επίπεδο προκήρυξης. Σημειώνεται πως η αιτούμενη προκήρυξη υπολείπεται του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 122 εκ. ευρώ