Νέα proposal templates στον Ορίζοντα Ευρώπη

30-01-2022

Tags:

Στο Funding and Tenders Portal είναι πλέον διαθέσιμη η νέα έκδοση των προτύπων (proposal templates) για όλους τους τύπους δράσεων του Ορίζοντα Ευρώπη με ισχύ από τις προκηρύξεις του 2023.

Οι κύριες αλλαγές που συνοδεύουν τη νέα εκδοχή διαμορφώθηκαν κατόπιν συνδρομής από τους αιτούντες του προγράμματος και με γνώμονα την αποφυγή παροχής επαναλαμβανόμενης πληροφορίας κατά τη συγγραφή των προτάσεων. 

Ενδεικτικές αλλαγές συνοψίζονται παρακάτω:

  • Part A: Πίνακας “Role of participating organization in the project” έχουν προστεθεί και άλλες κατηγορίες πιθανών ρόλων των εταίρων όπως η συνεισφορά των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών  (Contribution from the social sciences and humanities)
  • Part B - Implementation: Απλοποίηση του πίνακα “Table 3.1b: Work package description” όπου δεν ζητείται πλέον η αναφορά σε Work Package Leader ούτε ο προσδιορισμός της έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων των πακέτων εργασίας. Στο εξής θα αναφέρονται στον πίνακα 3.1.α (Participants involved in each WP and their efforts are shown in table 3.1f. Lead participant and starting and end date of each WP are shown in table 3.1a.)
  • Description of work:  Δεν απαιτείται πλέον αναφορά των παραδοτέων που συνόδευε την περιγραφή κάθε πακέτου εργασίας, καθώς αυτά θα παρατίθενται στον πίνακα 3.1.c (Description of work (where appropriate, broken down into tasks), lead partner and role of participants. Deliverables linked to each WP are listed in table 3.1c (no need to repeat the information here)).

Διευκρινίζεται πως για τις προκηρύξεις με καθεστώς “open” και “forthcoming”, το submission service διαθέτει τις φόρμες που αντιστοιχούν στο προηγούμενο πρότυπο.