Δημοσίευση της προκήρυξης MSCA COFUND 2022

12-10-2022

Στις 11 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τη δράση Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND 2022, με στόχο τη χρηματοδότηση τόσο διδακτορικών, όσο και μεταδιδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει κονδύλια ύψους 95 εκατομμυρίων € για την υποστήριξη περιφερειακών, εθνικών και διεθνών προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης. Η δράση COFUND διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές των δράσεων MSCA, προωθώντας την ερευνητική αριστεία και τις άριστες συνθήκες εργασίας. Το COFUND προωθεί τη βιώσιμη κατάρτιση και τη διεθνή, διεπιστημονική και διατομεακή κινητικότητα.

Οι δράσεις COFUND μπορούν να πάρουν τη μορφή:

  1. Διδακτορικών Προγραμμάτων, που προσφέρουν στους υποψηφίους διδάκτορες δραστηριότητες ερευνητικής κατάρτισης για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, οδηγώντας στην απονομή διδακτορικού διπλώματος
  2. Μεταδιδακτορικών Προγραμμάτων, που χρηματοδοτούν ατομικές υποτροφίες καινοτόμου έρευνας και επαγγελματικής εξέλιξης για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις έως τις 9 Φεβρουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη είναι διαθέσιμες εδώ. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δράσεις MSCA COFUND είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.