Έκθεση: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) έχει επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε έρευνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)  από το 2007 

28-04-2024

Tags:

Μια νέα έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), υπογραμμίζει τα ευρήματα που προέκυψαν από την ανάλυση 1.048 έργων, που χρηματοδοτούνται από το ERC. Η έρευνα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης τεχνολογιών και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς καθώς και την έρευνα για τις επιπτώσεις αυτών προς το κοινωνικό σύνολο. 

Η έκθεση επικεντρώνεται σε έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το ERC και τα οποία αφορούν βασικούς τομείς της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτός της υγείας και της πράσινης μετάβασης. Συγκεκριμένα, το έγγραφο εντοπίζει έναν σημαντικό αριθμό έργων στον τομέα της υγείας (238) και της πράσινης μετάβασης (219), που καλύπτουν την έρευνα στην κλινική πρακτική, την αυτοματοποίηση των διαγνωστικών, την έρευνα στο κλάδο της βιοϊατρικής και έργα που αφορούν τη δράση για το κλίμα και την ενεργειακή μετάβαση. Επιπλέον, η έκθεση σκιαγραφεί ζητήματα ηθικής αναφορικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, για παράδειγμα όσα σχετίζονται με τη χρήση προσωπικών δεδομένων.  

Η έκθεση αντιπροσωπεύει την αρχική ανάλυση του χαρτοφυλακίου χρηματοδότησης του ERC σε έρευνα για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ περαιτέρω εμπεριστατωμένες μελέτες έχουν προγραμματιστεί πάνω σε συγκεκριμένους τομείς. Η τωρινή έκδοση αποτελεί την τελευταία μιας σειράς εκδόσεων που αναδεικνύει τον ευρύτερο αντίκτυπο της έρευνας που χρηματοδοτείται από το ERC. Αυτές οι εκθέσεις στοχεύουν στην παροχή επιστημονικών στοιχείων για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, αντανακλώντας τη δέσμευση του ERC να ενθαρρύνει το επιστημονικό ενδιαφέρον χωρίς να επιβάλλει συγκεκριμένες πολιτικές προτεραιότητες.