Απολογισμός προκηρύξεων ERA Chairs & Excellence Hubs

17-03-2022

Oι προκηρύξεις “ERA Chairs” και “Excellence Hubs” με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Τρίτη,  15 Μαρτίου 2022 προσέλκυσαν μεγάλο ενδιαφέρον με σημαντική υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα:

- Η προκήρυξη HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01: ERA Chairs προσέλκυσε 90 προτάσεις με αιτούμενη χρηματοδότηση ύψους 216 εκ. ευρώ υπερκαλύπτοντας κατά 2.9 φορές τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 80 εκ. ευρώ. Το αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας φτάνει το 35.5%

- Η προκήρυξη HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01: Excellence Hubs προσέλκυσε 102 προτάσεις με αιτούμενη χρηματοδότηση ύψους 465 εκ. ευρώ υπερκαλύπτοντας κατά 9.3 φορές τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 50 εκ. ευρώ.  Το αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται μεταξύ 9.8%-14.7%.

Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη προκήρυξη αποτελεί νεωτερισμό του προγράμματος “Widening Participation & Spreading Excellence” καθώς έχει σκοπό την ενίσχυση οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας των χωρών “widening” ενθαρρύνοντας τη στρατηγική συνεργασία φορέων τετραπλής έλικας (ακαδημία – επιχειρήσεις – δημόσιο – κοινωνία των πολιτών)

Η προκήρυξη “ERA Chairs” είναι αρκετά δημοφιλής και υφίσταται ήδη από το περασμένο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας 2020. Στόχος της είναι να αποτελέσει εργαλείο που θα διευκολύνει ιδρυματικές αλλαγές ερευνητικών και πανεπιστημιακών οργανισμών με γνώμονα την προσέλκυση και διατήρηση άριστου ανθρώπινου δυναμικού.